Youtube  Youtube


เกี่ยวกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ประวัติสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เดิมเป็น โครงการศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการว่าด้วยพลังงานไฟฟ้า (Sub - Committee on Electric Power) ของ ECAF โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของฝรั่งเศส ในปี 2505 ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2508 ให้จัดตั้งเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสื่อจัดการพลังแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากับกรมเป็นต้นมา ดังนี้

2508 : "โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" เริ่มจากการประชุมอนุกรรมการว่าด้วยพลังงานไฟฟ้า (Sub-Committee on Electric Power) ของ ECAF โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือ
2525 : คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2508 ให้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้การบริหารงาน ของ การพลังงานแห่งชาติ
2537-2545 : "ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมพลังงาน" สังกัด สำนักงานพลังงานแห่งชาติ โดยเน้นประเด็นการฝึกอบรมด้านพลังงานและไฟฟ้า
3 ตุลาคม 2545 : "ศูนย์ฝึกอบรมพลังงาน" ยกฐานะเป็น "กองฝึกอบรม" สังกัด กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2551 : "กองฝึกอบรม" สังกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
2551 : "กองฝึกอบรม" ย้ายสำนักงานจาก บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มายัง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2551 : "กองฝึกอบรม"ยกฐานะเป็นสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ประวัติสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ด้วยการให้บริการในบริหารจัดการฝึกอบรมทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

พันธกิจ (Mission) : ฝึกอบรม พัฒนา ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดให้สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการฝึกอบรม และการพัฒนา บุคลากรด้านพลังงาน
  2. กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และการเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน
  3. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตบุคลากรด้านพลังงาน รวมทั้งทดสอบความรู้ และสมรรถนะของบุคลากรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด
  4. บริหารจัดการศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงาน
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปณิธานของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งดำเนินการด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ
และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ตลอดจนการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการบริหารการจัดการใช้ ทรัพยากรการฝึกอบรมอย่งมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ