รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) อาวุโส (ภาคทฤษฎี)"

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


- เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำ อาคาร/โรงงานควบคุมและจบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3 เมกะวัตต์ขึ้นไป
- เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานควบคุมและจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3 เมกะวัตต์ขึ้นไป

หัวข้อฝึกอบรม

1. หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) อาวุโส ภาคทฤษฎี (ไฟฟ้า)

การอบรมวันที่ 1 กฎหมายและการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน (1) 	จำนวน 6 ชั่วโมง
1. แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. การจัดการพลังงาน
3. การจัดเตรียมข้อมูลในแบบส่งข้อมูลและแบบบันทึกการใช้พลังงาน
การอบรมวันที่ 2 ความรู้ด้านไฟฟ้า จำนวน 6 ชั่วโมง    
1. ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป
3. การควบคุมพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติและการประมวลผล
การอบรมวันที่ 3 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
1. ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า
3. การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
การอบรมวันที่ 4 การนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
1. หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ปั๊มและพัดลม  	
2. หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
การอบรมวันที่ 5 กฎหมายและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (2) จำนวน 6 ชั่วโมง
1. การวิเคราะห์การลงทุนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร
2. การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
การอบรมวันที่ 6 ทดสอบ จำนวน 3 ชั่วโมง

2. หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) อาวุโส ภาคทฤษฎี(ความร้อน)

การอบรมวันที่ 1 กฎหมายและการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน (1) 	จำนวน 6 ชั่วโมง    	
1. แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. การจัดการพลังงาน
3. การจัดเตรียมข้อมูลในแบบส่งข้อมูลและแบบบันทึกการใช้พลังงาน
การอบรมวันที่ 2 ความรู้ด้านความร้อน จำนวน 6 ชั่วโมง    	
1. ความร้อนเบื้องต้น
2. กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
3. พื้นฐานทางด้านการเผาไหม้
4. หลักการเบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อน
การอบรมวันที่ 3 ระบบความร้อนและอุปกรณ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
1. ระบบความร้อนและอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำ
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน
การอบรมวันที่ 4 การนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
1. หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ปั๊มและพัดลม
2. หลักการและการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
3. การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน
4. การอนุรักษ์พลังงานในระบบอื่น ๆ
การอบรมวันที่ 5 กฎหมายและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (2) จำนวน 6 ชั่วโมง
1. การวิเคราะห์การลงทุนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร
2. การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
การอบรมวันที่ 6 ทดสอบ จำนวน 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ทดสอบความรู้ 1 วัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี)
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-7040 ต่อ 102 โทรสาร 0-2577-7042,0-2577-7047

ดาวน์โหลดใบสมัคร