รายละเอียดหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นบุคลากรจากโรงงานควบคุม มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


- จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ 3 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ 3 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ 1 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรม เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ หรือพลังงาน

หัวข้อฝึกอบรม


การอบรมวันที่ 1 : กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านการ อนุรักษ์พลังงาน (1) จำนวน 6 ชั่วโมง
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
- การใช้พลังงานในโรงงาน
- การจัดการพลังงาน


การอบรมวันที่ 2 : การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน จำนวน 6 ชั่วโมง
- การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า
- การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและวิธีการควบคุมความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด

การอบรมวันที่ 3 และวันที่ 4 : การจัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน จำนวน 12 ชั่วโมง
- การตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อน
- การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
- การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
- ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม
- การทำความเย็นและการปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงงาน

การอบรมวันที่ 5 : กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านการ อนุรักษ์พลังงาน (2) จำนวน 6 ชั่วโมง
- การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและติดตามผลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- การจัดเตรียมข้อมูลในแบบส่งข้อมูลและแบบบันทึกการใช้พลังงาน

การอบรมวันที่ 6 : การทดสอบความรู้และประเมินความ คิดเห็นโดยภาพรวม จำนวน 6 ชั่วโมง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน

หมายเหตุ
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นคุณสมบัติในการแจ้งแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี)
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-7040 ต่อ 167 โทรสาร 0-2577-7042,0-2577-7047

ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบ Microsoft Word