Youtube  Youtube


ติดต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel : 0-2577-7035-41

Fax : 0-2577-7047

Map