Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1

การนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ EXHAUST AIR COOL RECOVERY

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

การนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำไอเย็นที่ทิ้งไปกลับมาใช้ใหม่มีอยู่ 2 แบบ คือ

Recovery wheel ประกอบไปด้วยใบพัดที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสม โดยหมุนได้ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 15 รอบต่อนาที การทำงานของ Recovery Wheel คือเมื่อใบพัดหมุน อากาศเย็นที่ทิ้งออกไปจะไหลผสมกับอากาศใหม่ที่เข้ามาประมาณ 2 ถึง 4% ในกรณีที่ติดตั้งส่วน Purging การไหลผสมจะจำกัดอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.20% โดยจะได้ประสิทธิภาพของเอนทัลปีระหว่าง 10 ถึง 70%

Heat Pipe เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่มีส่วนที่เคลื่อน ใช้สารทำความเย็น (R - 22 หรือ R - 124a)เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งบรรจุอยู่ในท่อโลหะ (ส่วนใหญ่ใช้ท่อทองแดง) ช่องผ่านของอากาศเข้าออกจะถูกแยกจากกัน ไม่สามารถนำมารวมกันได้ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

Recovery wheel จะใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศใหม่จากภายนอกระหว่าง 800 ถึง 15,000 ลิตร/วินาที Heat Pipe จะใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศใหม่จากภายนอกระหว่าง 990 ถึง 3,300 ลิตร/วินาที

กรณีตัวอย่าง

เป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานเมื่อมีการติดตั้งระบบนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ของอากาศของสำนักงานขนาด 40,000 ตารางเมตร ได้ผลดังนี้
รายละเอียด
ระบบทั่วไป
ระบบที่มีการนำความเย็น
ของอากาศกลับมาใช้ใหม่
การประหยัด
ภาระของอากาศใหม่
2,120 kW
712 kW
1,340 kW          63%
ขนาดทำความเย็น
7,000 kW
5,660  kW
1,340 kW          19%
เงินทุนสำหรับห้องเครื่อง
ทำความเย็น
42 ล้านบาท
34 ล้านบาท
8  ล้านบาท          19%
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ
การนำความเย็นกลับมา
ใช้ใหม่
-
10 ล้านบาท
10  ล้านบาท           -
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
งานของห้องเครื่องทำ
ความเย็น
7.4 ล้านบาท
5.9  ล้านบาท
1.4  ล้านบาท           19%
ระยะเวลาคืนทุน
-
1.4 ปี
    -                           -
การใช้พลังงาน 3,675,000 kWh
2,971,726  kWh
703,274  kWh          19%