Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ HEAT RECOVERY - PINCH TECHNOLOGY

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     การนำความร้อนกลับมาใช้ เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนสูญเสียจากกระบวนการหนึ่งกับกระบวนการนั้นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ในการออกแบบระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ สามารถกระทำได้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Pinch Technology ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์การใช้ความร้อนของโรงงาน โดยพิจารณากระบวนการทำให้ร้อนขึ้น และกระบวนการที่ทำให้เย็นลงร่วมกัน ซึ่งทำให้เห็นถึงปริมาณความร้อนที่สามารถหาได้ และปริมาณความร้อนที่ต้องการ การใช้กราฟเพื่อพล๊อตเส้นของกระบวนการทำให้ร้อนและเย็นร่วมกัน จะแสดงถึงปริมาณความร้อนที่มีอยู่ (Heat Source) และปริมาณความร้อนที่ต้องการใช้ (Heat Sink) โดยช่วงที่เหลื่อมกันของเส้น จะแสดงช่วงของปริมาณความร้อนที่สามารถจ่ายเทจากกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ไปยังกระบวนการที่ต้องการความร้อนได้ ซึ่งก็คือปริมาณความร้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง

ประเภทของการใช้งาน
    การประยุกต์ใช้งานกระบวนการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ สามารถใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแข็ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ
           
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
     >> ลดค่าใช้จ่ายโดยการลดการซื้อเชื้อเพลิง
     >> ลดเงินลงทุนสำหรับระบบทำความร้อนหรือความเย็น เนื่องจากขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง
     >> ลดมลภาวะและก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก เนื่องจากลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
     >> อนุรักษ์แหล่งพลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
      
ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
     >>  ต้องการลดการใช้พลังงาน
     >>  ช่วยลดเวลาการทำงานของกระบวนการอื่นๆ
     >>  เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการความร้อน
     >>  ความสัมพันธ์ของปริมาณพลังงานที่สามารถถ่ายเทแลกเปลี่ยนได้ ระหว่างกระบวนการที่ต้องการทำให้ร้อนขึ้น กับกระบวนการที่ต้องการทำให้เย็นลง