สื่อประกอบการอบรม

 

สื่อประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร" การวิเคราะห์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ "

 • pptzip Chapter 1
 • pptzipChapter 2
 • pptzip Chapter 3
 • pptzip Chapter 4
 • pptzip Chapter 5
 • pptzip Chapter 6

สื่อประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร" การจัดการพลังงานความร้อน "

 • pptzip บทที่1 พระราชบัญญัติ
 • pptzip บทที่ 2 หม้อไอน้ำ
 • pptzip บทที่ 3 น้ำและไอน้ำ
 • pptzip บทที่ 4 การนำพลังงานความร้อน ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • pptzip บทที่ 5 แนะนำอุปกรณ์และ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
 • pptzip บทที่ 6 เทคนิคการจัดการพลังงาน ไฟฟ้าและกรณีตัวอย่าง
 • pptzip บทที่ 7 เตาเผา
 • pptzip บทที่ 8 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

สื่อประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร" การจัดการพลังงานไฟฟ้า "

 • pptzip บทที่1 พระราชบัญญัติ
 • pptzip บทที่ 2 หม้อไอน้ำ
 • pptzip บทที่ 3 น้ำและไอน้ำ
 • pptzip บทที่ 4 การใช้หม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
 • pptzip บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับ มอเตอร์
 • pptzip บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานในระบบ อัดอากาศ
 • pptzip บทที่ 7 การอนุรักษ์พลังงานใน ระบบทำความเย็น
 • pptzip บทที่ 8 แนะนำอุปกรณ์และ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ พลังงานไฟฟ้า
 • pptzip บทที่ 9 เทคนิคการจัดการพลังงาน ไฟฟ้าและกรณีตัวอย่าง

สื่อประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร" ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE)" ในโรงงาน

สื่อประกอบการอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส่วนราชการ"

 • pptzip Chapter 1
 • pptzip Chapter 2
 • pptzip Chapter 3

สื่อประกอบการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการพลังงานและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับหน่วยงานราชการ "

 • pptzip Chapter 1
 • pptzip Chapter 2
 • pptzip Chapter 3