Youtube  Youtube


การจัดการความรู้ Knowledge Management

คณะกรรมการ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

คณะกรรมการ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ พพ. แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมให้สำนัก, กอง ต้องดำเนินการ และมีการให้รางวัล หน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรม KM ได้ดี ซึ่งแต่ละสำนัก, กอง จะต้องแข่งขันกันทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของแผน KM พพ. ในแต่ละกิจกรรมจึงแต่งตั้งคณะทำงาน KM ทีม สพบ. ขึ้นโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. นายมนัสวี ฮะกีมี ประธานคณะทำงาน 16. นางวัชมน ปัญญาเครือ คณะทำงาน
2. นางสาวศิริวรรณ เหล่าวานิช คณะทำงาน 17. นางสุกัญญา ชาภู่พวง คณะทำงาน
3. นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง คณะทำงาน 18. นางสาวกันยารัตน์ แตงกลิ่น คณะทำงาน
4. นายสรวิทย์ นันต์จารุวงศ์ คณะทำงาน 19. นางสาววราภร ปัญจสุวรรณ์ คณะทำงาน
5. นายชัยยุทธ สารพา คณะทำงาน 20. นางสาวอรุณี เพ็ญพานิชย์ คณะทำงาน
6. นายอมรศักดิ์ รังสาคร คณะทำงาน 21. นายเอนก แสงงาม คณะทำงาน
7. นางสมสุข มุสิผล คณะทำงาน 22. นายธนวัฒน์ ประดู่ คณะทำงาน
8. นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์ คณะทำงาน 23. นางสาวสุดารัตน์ คงเหลือง คณะทำงาน
9. นายชวลิต บุญแสง คณะทำงาน 24. นางสาวพิชญา มั่งคั่ง คณะทำงาน
10. นางเปรมจิตร หาญจิต คณะทำงาน 25. นายสุรเชษฐ์ จิตต์น้ำใจ คณะทำงาน
11. นายวรชัย วรชัยธรรม คณะทำงาน 26. นางสาวบุญศรี สุรวัฒนาประเสริฐ คณะทำงาน
12. นางสาวพรพิมล สุวรรณนิมิตร คณะทำงาน 27. นางพรพรรณ บูร์รัชฏะ คณะทำงานและเลขานุการ
13. นายเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม คณะทำงาน 28. นายพิสิทธิ์ บุญคล้าย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางจารึก จิตต์น้ำใจ คณะทำงาน 29. นางสาวธวัลยา คงบัว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายกุลพันธ์ ปานเสียง คณะทำงาน