Youtube  Youtube


  ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
( The Practical Energy Management Training Center )

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2545 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถให้ ผชอ. , ผชร. หรือ PRE ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยความร่วมมือประกอบด้วย

 • การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการจัดฝึกอบรม ได้แก่ โรงงานจำลอง หรือ Mini Plant รวมเป็นเงิน 200 ล้านเยน หรือ 70 ล้านบาท
 • การฝึกอบรมและดูงานในประเทศญี่ปุ่น

อาคารฝึกปฏิบัติการตรวจวัดพลังงาน Mini Plant

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมเครื่องเพื่อการฝึกอบรมที่สำคัญ คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์ของอาคารปฏิบัติการด้านการตรวจวัดพลังงาน

เตาเผา (Combustion Furnace)

คุณสมบัติพิเศษ

 • ใช้ก๊าซแอลพีจีและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
 • ให้ความร้อนได้สูงถึง 200,000 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง
วัตถุประสงค์
 • ใช้คำนวณหาค่าความร้อนของเตาเผาในอุตสาหกรรม
 • ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกอบรมการใช้งานหัวเผา
 • ใช้เป็นเครื่องมือวัดเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • ใช้คำนวณการประหยัดพลังงานจากผลของวัสดุที่ใช้ทำฉนวนความร้อน
 • ใช้ฝึกอบรมเทคโนโลยีการจัดการด้านความร้อน
เตาเผา (Combustion Furnace)

เครื่องอัดอากาศ (Air-Compressor)

คุณสมบัติพิเศษ

 • สามารถอัดอากาศได้ 3.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่ความดัน 0.7 เมกกะปาสคาล
วัตถุประสงค์
 • ใช้ฝึกอบรมการตรวจหาตำแหน่งที่รั่วซึม
 • ให้ทราบวิธีการลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากความดันตกในท่อ

เครื่องอัดอากาศ (Air-Compressor)

พัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Revolution machinery (Fan & Pump))

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีสมรรถนะของพัดลมขนาดความดันลม 6,200 ปาสคาล ที่ความเร็ว 30 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
 • เครื่องสูบน้ำขนาด 0.37-0.4 ลุกบาศก์เมตรต่อนาที
วัตถุประสงค์
 • ใช้ฝึกอบรมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของเครื่องจักรกลแบบหมุน
 • ใช้ฝึกอบรมหลักการของเครื่องปรับรอบความเร็วกับการประหยัดพลังงาน
 • เพื่อทราบวิธีการลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากความดันตกในท่อ
 • ใช้ฝึกอบรมการวัดค่ากำลังไฟฟ้า
 • ใช้ฝึกอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

พัดลมและเครื่องสูบน้ำ 
  (Revolution machinery (Fan & Pump))

หม้อไอน้ำและชุดฝึกอบรมตัวดักไอน้ำ (Boiler and Stream trap training unit)

คุณสมบัติพิเศษ

 • ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลิตไอน้ำได้ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • มีแรงดันไอน้ำ 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเกจ
วัตถุประสงค์
 • ใช้จ่ายไอน้ำให้ชุดสาธิตตัวดักไอน้ำ
 • ใช้ฝึกอบรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • ใช้ฝึกอบรมการทำงานของกลไกและวิธีใช้ตัวดักไอน้ำในสภาวะการต่าง ๆ
 • ใช้ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวัดพิเศษ
 • ใช้ในการตรวจสอบและฝึกอบรมระบบการนำน้ำร้อนมาใช้ใหม่
หม้อไอน้ำและชุดฝึกอบรมตัวดักไอน้ำ (Boiler and Stream trap training unit)