หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

หลักสูตร "การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ) "
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
หลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ"
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงาน สำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Refresh PRE)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ
หลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)"
หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit)"
หลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" (เต๊ม)
หลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" (ต็ม)
หลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)
หลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (แก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์)
โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบปรับอากาศ
โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบอากาศอัด
ประกาศผู้สอบผ่านหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสมัครสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2559
การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยผ่านการอบรม)
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยตรงของ พพ.)
ตรวจสอบวุฒิบัตรที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบแทนวุฒิบัตร
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้อกำหนดในการเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ขั้นตอนการแจ้งแต่งตั้ง/การดาวน์โหลด แบบ บพช.1/แบบ บพช.1)
ข่าวสารเผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปี 2558

จดหมายข่าว
Energy for Life พลังงานเพื่อชีวิต เอกสาร PDF (ไฟล์ Download 2.9 MB)
โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟล์ Download 10.5 MB)
Download สื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารและทีมงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม"
คู่มือฝึกอบรม
เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สื่อประกอบการอบรม
Poster ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 4 แบบ
สื่อประกอบการบรรยาย โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
 
หมายเหตุ ต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ใช้ในการอ่านจดหมายข่าวและเอกสารเผยแพร่
 
ดูแลโดย : กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
Web Sit e is best viewed with:- IE5, Screen Resolution 1024 x 768

 

กิจกรรม สพบ.

KM สพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

เรื่องประหยัดพลังงาน 
แค่คิด...ไม่เห็นภาพ 
ต้องลงมือทำ

เอกสารเผยแพร่
อาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่ เทคโนโลยีในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารเผยแพร่ การวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่