หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร))
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน))
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี)
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ)
หลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม"

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (พัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)

หลักสูตร "การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ) "
หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ "
โครงการพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรีกษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรีกษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ
หลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (แก๊สซิฟิเคชั่นและแสงอาทิตย์)
หลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)
หลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน การใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ
หลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
ประกาศการจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน/อาคาร) และ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า/ความร้อน) ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน/อาคาร)และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า/ความร้อน) ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน/อาคาร)และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า/ความร้อน) ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน/อาคาร) และ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า/ความร้อน) ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบุคคลทั่วไปหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบุคคลทั่วไปหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2556
ตรวจสอบวุฒิบัตรที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบแทนวุฒิบัตร
ข้อกำหนดในการเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบุคคลทั่วไปหลักสูตร"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 3/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบุคคลทั่วไปหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 2/2555
ข่าวสารเผยแพร่
จดหมายข่าว
Energy for Life พลังงานเพื่อชีวิต เอกสาร PDF (ไฟล์ Download 2.9 MB)
โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟล์ Download 10.5 MB)
Download สื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารและทีมงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม"
คู่มือฝึกอบรม
เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สื่อประกอบการอบรม
Poster ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 4 แบบ
สื่อประกอบการบรรยาย โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
 
หมายเหตุ ต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ใช้ในการอ่านจดหมายข่าวและเอกสารเผยแพร่
 
ดูแลโดย : กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
Web Sit e is best viewed with:- IE5, Screen Resolution 1024 x 768

 

กิจกรรม สพบ.

KM สพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

เรื่องประหยัดพลังงาน 
แค่คิด...ไม่เห็นภาพ 
ต้องลงมือทำ

เอกสารเผยแพร่
อาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่ เทคโนโลยีในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารเผยแพร่ การวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่