หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่สำเร็จการฝึกอบรมทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน     
   พลังงานอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม สามารถบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและรายงานผลต่อ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้สำเร็จการศึกษา คบ. ควบ. อสบ. วศบ. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปวท. สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน, ช่างกลโลหะ และมีประสบการณ์ด้านพลังงานในโรงงาน/อาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และมีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงานในโรงงาน/อาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดหัวข้อวิชา
 หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน"

- หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
- การอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่างในโรงงาน
- การอนุรักษ์พลังงานโดยการควบคุมพลังไฟฟ้า
- การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

- การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์
- การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องอัดอากาศ
- เชื้อเพลิง
- การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผา
- หม้อไอน้ำ
- น้ำและไอน้ำ
- การนำพลังงานความร้อนที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
- แนะนำอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- เทคนิคการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน และกรณีตัวอย่าง
หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร"
- หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
- การอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่างในอาคาร
- การอนุรักษ์พลังงานโดยการควบคุมพลังไฟฟ้า
- การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
- การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์
- วิธีการปรับปรุงอาคารเดิมให้มีผลในการอนุรักษ์พลังงาน
- เทคนิคการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร และกรณีตัวอย่าง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสนับสนุนความรู้และคำแนะนำการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/
อาคารในหน่วยงานของตน อันนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
สื่อประกอบหลักสูตร	
สิ่งที่มีในหลักสูตรนี้	
คู่มือฝึกอบรม
           -
สื่อ Power Point
           -
สื่อวีดีโอ
           -
Software ประกอบการอบรม 
           -
คู่มือวิทยากร 
           -