หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.

 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับอาคารฯ
   ความเป็นมา

   อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 ธํนวาคม พุทธศักราช 2538 ณ บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารนี้ใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย โดยใช้ระบบธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ร่มเย็น รวมทั้งการออกแบบระบบภายในอาคาร และเลือกใช้วัสดุที่สามารถสกัดกั้นความร้อนและความชื้นจากภายนอกได้ดี เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร
ลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยที่ยังรักษาคุณค่าและสุนทรียภาพของงานสถาปัตยกรรมไววัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

   1. เป็นศูนย์กลางกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม อาคาร บ้านพักอาศัยและการคมนาคมขนส่ง

   2. เป็นอาคารตัวอย่างที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด สำหรับอาคารควบคุมทั่วไปและสามารถแสดงผลที่จะได้รับจาการอนุรักษ์
       พลังงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให่แก่อาคารอื่น ๆ ในประเทศไทย

   3. เป็นศูนย์แสดงเทคโนโลยีและข่าวสารด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

   4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน

**ชมภาพภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ**

 

 

กิจกรรม กพบ.

KM กพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน