กิจกรรม กพบ.


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

** หมายเหตุ : 
1. กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม
2. บุคคลผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมจากโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
     (Internal Energy Audit) ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและ
     อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 มาก่อน 

 

ทาง กพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ใหบริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit)" รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- เป็นบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเท่านั้น
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
- ได้รับการแต่งตั้งหรือคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในองค์กร
- กรณีเป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

สถานที่ติดต่อ

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
E-Mail
: iena.mitr@gmail.com ใบสมัคร

โทรศัพท์

0 2679 9079-84 ต่อ 518,514,515 มือถือ 081 341 8546 ติดต่อ คุณทองเพียร เทียนด้วง

โทรสาร

0 2285 5950

ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.