หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.

 

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี)
เลขที่ 35/1 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 7035-41 โทรสาร 0 2577 7047   

------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน ( Mini Plant) 
ซอยคชสาร (ซอยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง) ถนนพหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2529 3662 
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
ติดต่อ
นายโสภณ มณีโชติ
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail : -
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐาน

นางพรพรรณ บูร์รัชฏะ

โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail : pornpan_b@dede.go.th
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1
นายชวลิต บุญแสง
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail : chawalit_b@dede.go.th
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 2
นายอมรศักดิ์ รังสาคร
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail :amornsak_r@dede.go.th
หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน
นายณรงค์ ภู่อยู่
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail :narong_p@dede.go.th
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน
นายพิสิทธิ์ บุญคล้าย
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail : phisit_b@dede.go.th
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเอื้อมพร ตังสกุล
โทร. 0-2577-7035-41
E-Mail :auamporn_t@dede.go.th

กิจกรรม กพบ.

KM กพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน