หลักสูตรการฝึกอบรม

- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้จัดแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมด้านพลังงานออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามความสนใจ ดังนี้

1. การฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโรงงานและอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
หลักสูตรการจัดการพลังงานไฟฟ้า
หลักสูตรการจัดการพลังงานความร้อน
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) ในอาคารควบคุม 3 ส่วน
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) ในโรงงานควบคุม 3 ส่วน
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพลังงานในโรงงานควบคุมปี 4
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) สามัญ
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) อาวุโส
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานภาคปฏิบัติ (Mini Plant)
หลักสูตรบริหารจัดการโครงการพัฒนาบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ในประเทศไทย
หลักสูตรสำหรับผู้จัดการพลังงาน
หลักสูตรการตรวจวัดและประเมินผลการใช้พลังงาน
หลักสูตรการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้พลังงานและจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตรการสัมมนาด้านพลังงานสำหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงงานและอาคาร
 
2. การฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละประเภท เช่น
หลักสูตรการควบคุมเครื่องปรับอากาศ
หลักสูตรการประหยัดพลังงานและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรการประหยัดพลังงานและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรการวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
การสนับสนุนความรู้และคำแนะนำการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอาคารของรัฐ
หลักสูตรการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
หลักสูตรระบบทำความเย็น
หลักสูตรระบบแสงสว่าง
หลักสูตรมอเตอร์
 
3. การฝึกอบรมด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทของโรงงานควบคุม เช่น
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมโรงน้ำแข็ง
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมโลหะ
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมแก้ว
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
 
4. การฝึกอบรมด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทของอาคารควบคุม เช่น
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้า
 
5. การฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา
 โดยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้กับครู - อาจารย์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะการอนุรักษ์พลังงานไปยังนักศึกษาในวิชาชีพที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการ
     พลังงาน วิศวกร และช่างเทคนิคในโรงงานและอาคารต่อไปในอนาคต
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อนสำหรับอาจารย์สายอาชีพ
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย
หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา
หมายเหตุ หลักสูตรที่ สพบ. ได้ดำเนินการแล้ว หลักสูตรที่จะดำเนินการเปิดฝึกอบรมในอนาคต
หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.

กิจกรรม กพบ.

KM กพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน