หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

 

คณะกรรมการ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

หน้าที่รับผิดชอบ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

กิจกรรม KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

พูดคุย KM

ภาษิต คำคม KM

คลังและแหล่งความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ Knowledge Asset
นวัตกรรมองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

คณะกรรมการ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ พพ. แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมให้สำนัก, กอง ต้องดำเนินการ และมีการให้รางวัลหน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรม KM ได้ดี ซึ่งแต่ละสำนัก, กอง จะต้องแข่งขันกันทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน KM พพ. ในแต่ละกิจกรรมจึงแต่งตั้งคณะทำงาน KM ทีม สพบ. ขึ้นโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คำสั่งคณะทำงาน KM ทีม สพบ.

กลับสู่ด้านบน

หน้าที่รับผิดชอบ KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

1. ร่างนโยบาย แผนงาน การจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

2. รณรงค์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้

3. ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้

4. เรียกข้อมูล เอกสารบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือการดำเนินการตามแผนฯ ได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับสู่ด้านบน

กิจกรรม KM ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง "ฉลากประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง "เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศด้านพลังงาน" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง "การบริหารงานด้วยกลยุทธ์สัมพันธภาพ" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่

---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2559 ณ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2559 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2559 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2559 ณ วังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2559 ณ หออัครศิลปิน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2559 ณ โรงไฟฟ้านวนคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2559 ณ บริษัท สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
---------- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมการจัดบอร์ด และมุม KM ให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม 2559
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม 2559
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน 2559
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
---------- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านพลังงานและความรู้ด้านอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
นวัตกรรมองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
---------- นวัตกรรม "คู่มือดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำหรับประเทศกลุ่มอาเซียน"

กลับสู่ด้านบน

พูดคุย KM
   
      ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของ KM ได้ที่ กระดานถาม-ตอบ 

กลับสู่ด้านบน

ภาษิต คำคม KM
 Knowledge resides in the users and not in the collection. 
ความรู้อยู่ในผู้ใช้ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ (Y.Maholtra)
 KM is a Journey, not a destination.
การจัดการความรู้เป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง (WarickHolder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)
 A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. 
ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)
 Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. 
ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
 Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทำ
 Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions between people.        
การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, 1973)          
 Shift from error avoidance to error detection and correction. 
จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข
 

กลับสู่ด้านบน

คลังและแหล่งความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ Knowledge Assets
การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ( 4.8 MB) ความคิดไร้ขีดจำกัด ( 2.3 MB)
การจัดการความรู้ ( 2.9 MB) คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2.4 MB)
การบริหารความเสี่ยง ( 3.5 MB) แผนที่ยุทธศาสตร์ ( 2.6 MB)
การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ( 2.0 MB) การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ ( 125 KB)
การบริหารความเปลี่ยนแปลง ( 2.5 MB) การจัดการความรู้ : KMI ( 120 KB)
การพัฒนาองค์กรจัดการความรู้ด้วย COP ( 217 KB) ปัจจัยที่ทำให้การจัด KM workshop ประสบความสำเร็จ
การจัดการความรู้ มุมมองจากปรัชญา การจัดการความรู้ : ยืน ภู่วรวรรณ
= สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม = KMWorld.com
= เว็บบล็อก รวมข่าวสาร กระทู้เกี่ยวกับ KM  
การจัดการความรู้ Model ปลาทู
เครื่องมือจัดการความรู้ วารสาร TD News

กลับสู่ด้านบน

 

กลับสู่ด้านบน

 

กิจกรรม สพบ.

KM สพบ.

 www.
 
 
 
LINK