หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานระบบอากาศอัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภทโรงแรม
หลักสูตรแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล
หลักสูตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบต่าง ๆ
หลักสูตรการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล และก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล
หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภทศูนย์การค้า
หลักสูตรการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก ภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน (เต็ม)
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (Brush up PRE)
หลักสูตรการจัดการพลังานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม (เต็ม)
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน) (เต็ม)
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) (เต็ม)
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (เต็ม)
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (เต็ม)
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit) (เต็ม)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ประจำปี 2562
การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
คู่มือประชาชน เรื่องการอบรมหลักสูตรด้านพลังงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
คู่มือประชาชน เรื่องการสอบบุคคลทั่วไปหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี
ประกาศผลสอบของหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยผ่านการอบรม)
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยตรงของ พพ.)
ตรวจสอบวุฒิบัตรที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบแทนวุฒิบัตร
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการขอมีบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (งดให้บริการ)
ข้อกำหนดในการเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ขั้นตอนการแจ้งแต่งตั้ง/การดาวน์โหลด แบบ บพช.1/แบบ บพช.1)
ข่าวสารเผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปี 2558

จดหมายข่าว
Energy for Life พลังงานเพื่อชีวิต เอกสาร PDF (ไฟล์ Download 2.9 MB)
โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟล์ Download 10.5 MB)
Download สื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารและทีมงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม"
คู่มือฝึกอบรม
เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สื่อประกอบการอบรม
Poster ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 4 แบบ
สื่อประกอบการบรรยาย โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
 
หมายเหตุ ต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ใช้ในการอ่านจดหมายข่าวและเอกสารเผยแพร่
 
ดูแลโดย : กลุ่มวิชาการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 7035-41 โทรสาร 0 2577 7047
Web Sit e is best viewed with:- IE5, Screen Resolution 1024 x 768

 

กิจกรรม กพบ.

KM กพบ.

LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

เรื่องประหยัดพลังงาน 
แค่คิด...ไม่เห็นภาพ 
ต้องลงมือทำ
เอกสารเผยแพร่
อาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่ เทคโนโลยีในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารเผยแพร่ การวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ