หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

หลักสูตร"ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง"
หลักสูตรด้านการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล
หลักสูตรด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบต่าง ๆ
หลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์
หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (Brush UP PRE)"
หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit)"
หลักสูตร"การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน" (ภาคปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2561
การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประกาศผลสอบของหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยผ่านการอบรม)
ประกาศผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/อาวุโส" (โดยตรงของ พพ.)
ตรวจสอบวุฒิบัตรที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบแทนวุฒิบัตร
แบบคำร้องและข้อควรปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (กรณีสำหรับผู้ขอมีบัตรใหม่เท่านั้น)
ข้อกำหนดในการเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ขั้นตอนการแจ้งแต่งตั้ง/การดาวน์โหลด แบบ บพช.1/แบบ บพช.1)
ข่าวสารเผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปี 2558

จดหมายข่าว
Energy for Life พลังงานเพื่อชีวิต เอกสาร PDF (ไฟล์ Download 2.9 MB)
โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (ไฟล์ Download 10.5 MB)
Download สื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คู่มือฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารและทีมงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม"
คู่มือฝึกอบรม
เอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สื่อประกอบการอบรม
Poster ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 4 แบบ
สื่อประกอบการบรรยาย โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
 
หมายเหตุ ต้องมี โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ใช้ในการอ่านจดหมายข่าวและเอกสารเผยแพร่
 
ดูแลโดย : กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
Web Sit e is best viewed with:- IE5, Screen Resolution 1024 x 768

 

กิจกรรม สพบ.

KM สพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

เรื่องประหยัดพลังงาน 
แค่คิด...ไม่เห็นภาพ 
ต้องลงมือทำ

เอกสารเผยแพร่
อาคารอนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่ เทคโนโลยีในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารเผยแพร่ การวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
เอกสารเผยแพร่