กิจกรรม สพบ.

KM สพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.
สำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.thaigov.go.th) กรมประชาสัมพันธ์ (http://www.prd.go.th)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.opm.go.th) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (http://spm.thaigov.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (http://www.ocpb.go.th) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.thaigov.go.th)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (http://www.nia.go.th) สำนักงบประมาณ (http://www.bb.go.th)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (http://www.nsc.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (http://www.ocsc.go.th) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (http://www.mcot.or.th)  
 
สำนักรัฐมนตรี (http://www1.mod.go.th/opsd/omdweb) กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม (http://www.radc.go.th)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (http://www1.mod.go.th/opsd) กองบัญชาการทหารสูงสุด (http://www.schq.mi.th)
กองทัพบก (http://www.rta.mi.th) กองทัพเรือ (http://www.navy.mi.th)
กองทัพอากาศ (http://www.rtaf.mi.th) โรงเรียนนายเรือ (http://www.rtna.ac.th)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (http://www.crma.ac.th) โรงเรียนนายเรืออากาศ (http://www.rtafa.ac.th)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (http://www1.mod.go.th/opsd/wvoweb) องค์การแบตเตอรี่ (http://www1.mod.go.th/opsd/didweb/battery.htm)
องค์การฟอกหนัง (http://www.tto.or.th)  
   
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (http://www.mof.go.th/aboutmof.htm) กรมธนารักษ์ (http://www.treasury..go.th/index.php)
กรมบัญชีกลาง (http://www.cgd.go.th) กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th)
กรมสรรพสามิต (http://www.excise.go.th) กรมสรรพากร (http://www.rd.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (http://www.privatisation.go.th/vthai/default.html) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (http://www.pdmo.mof.go.th)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (http://www.fpo.go.th)  
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (http://www.glo.or.th) โรงงานยาสูบ (http://www.thaitobacco.or.th)
ธนาคารออมสิน (http://www.gsb.or.th) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (http://www.ghb.or.th)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (http://www.ktb.co.th) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (http://www.baac.or.th/)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (http://www.exim.go.th/) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (http://www.smcthailand.com/)
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (http://www.sifc.co.th/) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (http://www.smcthailand.com/)
องค์การสุรา (http://www.liquor.or.th/) โรงงานไพ่ (http://www.playingcard.or.th/)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทสไทย (http://www.isbt.co.th/)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://www.mfa.go.th/web/1723.php) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/web/1724.php)
กรมการกงสุล (http://www.mfa.go.th/web/1735.php) กรมพิธีการทูต (http://www.mfa.go.th/web/1725.php)
กรมยุโรป (http://www.mfa.go.th/web/1726.php) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/web/1727.php)
กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย (http://www.mfa.go.th/web/1728.php) กรมสารนิเทศ (http://www.mfa.go.th/web/1729.php)
กรมองค์การระหว่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/web/1730.php) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (http://www.mfa.go.th/web/1731.php)
กรมอาเซียน (http://www.mfa.go.th/web/1732.php) กรมเอเซียตะวันออก (http://www.mfa.go.th/web/1733.php)
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (http://www.mfa.go.th/web/1734.php) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/web/1736.php)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (http://www.thaishanghai.com) สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ลอสแองเจลิส (http://www.thai-la.net)
สถานทูตชิลีประจำประเทศไทย (http://www.chile-thai.com) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (http://www.jgsa.org/link.html)
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย (http://bangkok.usembassy.gov/) สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน (http://www.thaiembdc.org)
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรุงเทพฯ (http://www.german-embassy.or.th)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (http://www.dsdw.go.th/) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (http://www.women-family.go.th/)
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (http://www.opp.go.th/)  
การเคหะแห่งชาติ (http://www.nhanet.or.th/) สำนักงานธนานุเคราะห์ (http://www.pawn.co.th/)
องค์การมหาชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (http://www.codi.or.th/)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://www.mots.go.th/office.php?OfficeId=1) สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.mots.go.th/office.php?OfficeId=2)
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (http://www.osrd.go.th/) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (http://www.tourism.go.th/)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (http://www.tat.or.th) การกีฬาแห่งประเทศไทย (http://www.sat.or.th)
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.moac.go.th/struct_palad.html)
กรมชลประทาน (http://www.rid.go.th) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (http://www.cad.go.th)
กรมประมง (http://www.fisheries.go.th) กรมปศุสัตว์ (http://www.dld.go.th)
กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th)
กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.doae.go.th) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ (http://www.cpd.go.th)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (http://www.alro.go.th) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (http://www.oae.go.th)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (http://www.acfs.go.th/)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (http://www.mof.or.th/) องค์การสวนยาง (http://www.reothai.co.th/)
องค์การสะพานปลา (http://www.fishmarket.co.th) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (http://www.thaidanskmilk.com/)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (http://www.thailandrubber.thaigov.net/index.php)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (http://portal.mot.go.th/)
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (http://www.md.go.th/) กรมทางหลวง (http://www.doh.go.th)
กรมการขนส่งทางบก (http://www.dlt.go.th) กรมการขนส่งทางอากาศ (http://www.aviation.go.th)
กรมทางหลวงชนบท (http://www.dor.go.th) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (http://www.otp.go.th/)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (http://www.port.co.th/home.asp) การรถไฟแห่งประเทศไทย (http://www.railway.co.th)
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (http://www.eto.mot.go.th) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (http://www.bmta.co.th)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (http://www.thaiairways.com) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (http://www.airportthai.co.th)
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (http://www.aerothai.co.th) บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (http://www.suvarnabhumiairport.com)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (http://www.tmn.co.th) บริษัท ขนส่ง จำกัด (http://www.transport.co.th/)
สถาบันการบินพลเรือน (http://www.catc.or.th/)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://om.mnre.go.th) สำนักงานปลัดกระทรวง (http://pso.mnre.go.th)
กรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th) กรมป่าไม้ (http://www.forest.go.th)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (http://www.deqp.go.th) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (http://www.dnp.go.th)
กรมทรัพยากรธรณี (http://www.dmr.go.th) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (http://www.dmcr.go.th)
กรมทรัพยากรน้ำ (http://www.dwr.go.th/) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (http://www.dgr.go.th/)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/)  
องค์การกำจัดน้ำเสีย (http://www.wma.or.th) องค์การสวนสัตว์ (http://www.zoothailand.org/)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (http://www.qsbg.org/) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (http://www.fio.or.th)
บริษัทไม้อัดไทย จำกัด (http://www.thaiplywood.com/en/page.php)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://www.mict.go.th/) สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.mict.go.th/)
กรมอุตุนิยมวิทยา (http://www.tmd.go.th) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://www.nso.go.th)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (http://www.cattelecom.co.th) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (http://www.tot.or.th)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (http://www.thailandpost.co.th)  
องค์การมหาชน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (http://www.sipa.or.th)  
   
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (http://www.dmf.go.th) กรมธุรกิจพลังงาน (http://www.doeb.go.th)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (http://www.dede.go.th) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (http://www.eppo.go.th)
องค์การมหาชน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (http://www.efai.or.th)  
บริษัทมหาชน
บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน ) (http://www.egat.co.th) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (http://www.bangchak.co.th)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (http://www.pttplc.com)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.ops.moc.go.th)
กรมการค้าต่างประเทศ (http:/www.dft.moc.go.th) กรมการค้าภายใน (http://www.dit.go.th)
กรมการประกันภัย (http://www.doi.go.th) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (http://www.ipthailand.org)
กรมส่งเสริมการส่งออก (http://www.depthai.go.th) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (http://www.dtn.moc.go.th)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th)  
องค์การคลังสินค้า (http://www.pwo.co.th)  
องค์การมหาชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (http://www.git.or.th) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (http://www.sacict.net)
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.moi.go.th/stu/mt2.pdf)
กรมการปกครอง (http://www.dopa.go.th) กรมการพัฒนาชุมชน (http://www.cdd.go.th)
กรมที่ดิน (http://www.dol.go.th) กรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.dtcp.go.th)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (http://www.thailocaladmin.go.th) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (http://www.disaster.go.th)
การไฟฟ้านครหลวง (http://www.mea.or.th) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (http://www.pea.co.th)
การประปานครหลวง (http://www.mwa.co.th) การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th)
องค์การตลาด (http://www.mo.moi.go.th)  
   
กรมคุมประพฤติ (http://www.probation.go.th) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (http://www.rlpd.moj.go.th)
กรมบังคับคดี (http://www.led.go.th) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (http://www.djop.moj.go.th)
กรมราชทัณฑ ์ (http://www.correct.go.th) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (http://www.dsi.go.th)
สำนักงานกิจการยุติธรรม (http://www.oja.moj.go.th) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (http://www.cifs.moj.go.th)
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (http://www.oncb.go.th)  
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
สำนักงาน ปปง. (http://www.amlo.go.th/) สำนักงานอัยการสูงสุด (http://www.ago.go.th/)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (http://www.judiciary.go.th) เนติบัณฑิตยสภา (http://www.thethaibar.thaigov.net)
สภาทนายความ (http://www.lawyerscouncil.or.th)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://www.mol.go.th/mol_department2_2.html) สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.mol.go.th/mol_department1.html)
กรมการจัดหางาน (http://www.doe.go.th) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (http://www.dsd.go.th)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (http://www.labour.go.th) สำนักงานประกันสังคม (http://www.sso.go.th)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (http://www.overseas.doe.go.th) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (http://www.thailabourstandard.org/thailabour)
วิทยาลัยการแรงงาน (http://home.dsd.go.th/college) สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน (http://www.nice.labour.go.th)
   
กรมการศาสนา (http://religion.m-culture.go.th) กรมศิลปากร (http://www.finearts.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (http://kanchanapisek.or.th/kp8) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (http://www.ocac.go.th)  
องค์การมหาชน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (http://www.sac.or.th)  
   
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.ops.go.th)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (http://www.dss.go.th) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (http://www.oaep.go.th)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (http://www.tistr.or.th) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (http://www.nsm.or.th)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (http://www.nstda.or.th)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (http://www.nimt.or.th)
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (http://www.nsrc.or.th) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (http://www.gistda.or.th)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (http://www.nia.or.th) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (http://www.biotec.or.th)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (http://www.mtec.or.th) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (http://www.nectec.or.th)
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (http://www.tiac.or.th) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) (http://www.gits.net.th)
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท .) (http://www.ohoipst.net) ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.stkc.go.th)
   
สำนักงานรัฐมนตรี (http://www.moe.go.th/websm) สำนักงานปลัดกระทรวง (http://www.moe.go.th/OPS_Page/index.html)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (http://www.onec.go.th) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://www.mua.go.th) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (http://www.vec.go.th)
องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (http://www.mbu.ac.th) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (http://www.mcu.ac.th)
สำนักเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (http://www.otep.go.th)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.ipst.ac.th)  
หน่วยงานทางการศึกษา
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (http://inno.obec.go.th) ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (http://www.moe.go.th/protectchild)
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (http://www.braille-cet.in.th) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (http://www.moe.go.th/wijai/)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (http://www.moe.go.th/money_edu) กรมพลศึกษา (http://www.moe.go.th/webped)
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) (http://www.etvthai.tv) สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (http://www.nfe.go.th)
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEd) (http://www.ited.moe.go.th) ศูนย์บริหารโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน http://web.labschools.net/index.php
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสำนักงานอธิการบดี (http://www.rmut.ac.th) หอสมุดแห่งชาติ (http://www.nlt.go.th)
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://ops.moph.go.th) กรมการแพทย์ (http://www.dms.moph.go.th)
กรมควบคุมโรค (http://www-ddc.moph.go.th) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (http://www.dtam.moph.go.th/)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (http://www.dmsc.moph.go.th) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (http://www.hss.moph.go.th)
กรมสุขภาพจิต (http://www.dmh.go.th) กรมอนามัย (http://www.anamai.moph.go.th)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (http://www.hsri.or.th) องค์การเภสัชกรรม (http://www.gpo.or.th)
สถาบันพระบรมราชชนก (http://www.pbri.net) ศูนย์นเรนทร (http://203.157.25.80)
สถาบันการแพทย์แผนไทย (http://www.dtam.moph.go.th/ttm) สถาบันธัญญารักษ์ (http://www.thanyarak.go.th)
สถาบันประสาทวิทยา (http://www.pni.go.th) สถาบันพยาธิวิทยา (http://www.iop.or.th)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (http://www.nci.go.th) สถาบันโรคผิวหนัง (http://www.inderm.go.th)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (http://www.childrenhospital.go.th) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th)
สถาบันบำราศนราดูร (http://www.bamras.org) สถาบันราชประชาสมาสัย (http://www.thaileprosy.org)
สำนักระบาดวิทยา (http://epid.moph.go.th) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (http://www.aidsthai.org)
สำนักโรคไม่ติดต่อ (http://ncd.ddc.moph.go.th) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/nih/web/index.htm)
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (http://www.phdb.moph.go.th) สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (http://www.hsro.or.th)
ทันตแพทยสภา (http://www.dentalcouncil.or.th) แพทยสภา (http://www.tmc.or.th)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (http://www.ha.or.th) สภาพยาบาล (http://www.moph.go.th/ngo/nursec)
สภาเภสัชกรรม (http://www.pharmacycouncil.org) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://www.nhso.go.th)
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.) (http://www.chi.or.th) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ (http://dmsic.moph.go.th)
   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (http://www.dip.go.th)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ (http://www.dpim.go.th) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (http://www.ocsb.go.th)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (http://www.tisi.go.th) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (http://www.oie.go.th)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) (http://www.sme.go.th) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (http://www.ieat.go.th) สถาบัน ไทย - เยอรมัน (http://www.tgi.or.th)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (http://www.ftpi.or.th) สถาบันอาหาร (http://www.nfi.or.th)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (http://www.thaitextile.org) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (http://www.masci.or.th)
สถาบันยานยนต์ (http://www.thaiauto.or.th) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (http://www.thaieei.com)
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (http://www.isit.or.th) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (http://www.ismed.or.th)
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (http://www.one-asset.com/vcf/vcf_thai/index_t.htm) ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนในภูมิภาคอาเซียน BOI (http://www.asidnet.org)
   
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (http://www.nhrc.or.th)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesac.or.th)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (http://www.oag.go.th) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (http://www.ombudsman.go.th)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (http://www.crownproperty.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต) (http://www.sec.or.th) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (http://nccc.thaigov.net/nccc/1.php)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (http://www.gpf.or.th) กรุงเทพมหานคร (http://www.bma.go.th)
มูลนิธิชัยพัฒนา (http://www.chaipat.or.th) รัฐสภา (http://www.parliament.go.th)
ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) วุฒิสภา (http://www.senate.go.th)
ศาลยุติธรรม (http://www.judiciary.go.th) ศาลรัฐธรรมนูญ (http://www.concourt.or.th)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (http://www.parliament.go.th/house-org.htm) ศูนย์แจ้งข่าวสารของประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (http://www.internetpolice.ksc.net)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) (http://www.ipst.ac.th) สภากาชาดไทย (http://www.redcross.or.th)
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (http://www.thaigov.go.th/QSB.htm) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrct.net)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (http://www.police.go.th) โรงพยาบาลตำรวจ (http://www.hospital.police.go.th)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (http://www.pca.ac.th) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (http://www.imm.police.go.th)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (http://www.amlo.go.th) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (http://www.senate.go.th/Secretariat/Mission.html)
สถาบันพระปกเกล้า (http://www.kpi.ac.th) สำนักงานอัยการสูงสุด (http://www.ago.go.th)
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (http://www.moe.go.th/webrad/samnukphut/samnukphut.html) สำนักพระราชวัง (http://www.palaces.thai.net)
องค์การค้าของคุรุสภา (http://www.suksapan.or.th) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (http://www.nsc.thaigov.go.th)
ระฆังห่วงใย จากใจนายกรัฐมนตรี (http://www.rakang.thaigov.go.th) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (http://www.prd.go.th/tv11)
สำนักโฆษก (http://www.spokesman.go.th) สวัสดีเมืองไทย (http://www.thaimain.org)
สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (http://www.oic.thaigov.go.th)
สำนักงานคุ้มครองสิทธิสตรีแห่งชาติ (http://www.inet.co.th/org/tncwa) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.pmo.thaigov.go.th)
   
กระบี่ (http://www.krabi.go.th) กาญจนบุรี (http://www.kanchanaburi.go.th)
กาฬสินธุ์ (http://www.kalasin.go.th) กำแพงเพชร (http://www.kamphaengphet.go.th)
ขอนแก่น (http://www.khonkaen.go.th) จันทบุรี (http://www.chanthaburi.go.th)
ฉะเชิงเทรา (http://www.chachoengsao.go.th) ชลบุรี (http://www.chonburi.go.th)
ชัยนาท (http://www.chainat.go.th) ชัยภูมิ (http://www.chaiyaphum.go.th)
ชุมพร (http://www.chumphon.go.th) เชียงราย (http://www.chiangrai.go.th)
เชียงใหม่ (http://www.chiangmai.go.th) ตรัง (http://www.trang.go.th)
ตราด (http://www.trat.go.th) ตาก (http://www.tak.go.th)
นครนายก (http://www.nakhonnayok.go.th) นครปฐม (http://www.nakhonpathom.go.th)
นครพนม (http://www.nakhonphanom.go.th) นครราชสีมา (http://www.nakhonratchasima.go.th)
นครศรีธรรมราช (http://www.nakhonsithammarat.go.th) นครสวรรค์ (http://www.nakhonsawan.go.th)
นนทบุรี (http://www.nonthaburi.go.th) นราธิวาส (http://www.narathiwat.go.th)
น่าน (http://www.nan.go.th) บุรีรัมย์ (http://www.buriram.go.th)
ปทุมธานี (http://www.pathumthani.go.th) ประจวบคีรีขันธ์ (http://www.prachuapkhirikhan.go.th)
ปราจีนบุรี (http://www.prachinburi.go.th) ปัตตานี (http://www.pattani.go.th)
พะเยา (http://www.phayao.go.th) พังงา (http://www.phangnga.go.th)
พัทลุง (http://www.phatthalung.go.th) พิจิตร (http://www.phichit.go.th)
พิษณุโลก (http://www.phitsanulok.go.th) เพชรบุรี (http://www.phetchaburi.go.th)
เพชรบูรณ์ (http://www.phetchabun.go.th) แพร่ (http://www.phrae.go.th)
ภูเก็ต (http://www.phuket.go.th) มหาสารคาม (http://www.mahasarakham.go.th)
มุกดาหาร (http://www.mukdahan.go.th) แม่ฮ่องสอน (http://www.maehongson.go.th)
ยโสธร (http://www.yasothon.go.th) ยะลา (http://www.yala.go.th)
ร้อยเอ็ด (http://www.roiet.go.th) ระนอง (http://www.ranong.go.th)
ระยอง (http://www.rayong.go.th) ราชบุรี (http://www.ratchaburi.go.th)
ลพบุรี (http://www.lopburi.go.th) ลำปาง (http://www.lampang.go.th)
ลำพูน (http://www.lamphun.go.th) เลย (http://www.loei.go.th)
ศรีสะเกษ (http://www.sisaket.go.th) สกลนคร (http://www.sakonnakhon.go.th)
สงขลา (http://www.songkhla.go.th) สตูล (http://www.satun.go.th)
สมุทรปราการ (http://www.samutprakan.go.th) สมุทรสงคราม (http://www.samutsongkhram.go.th)
สมุทรสาคร (http://www.samutsakhon.go.th) สระแก้ว (http://www.sakaeo.go.th)
สระบุรี (http://www.saraburi.go.th) สิงห์บุรี (http://www.singburi.go.th)
สุโขทัย (http://www.sukhothai.go.th) สุพรรณบุรี (http://www.suphanburi.go.th)
สุราษฎร์ธานี (http://www.suratthani.go.th) สุรินทร์ (http://www.surin.go.th)
หนองคาย (http://www.nongkhai.go.th) หนองบัวลำภู (http://www.nongbualamphu.go.th)
อยุธยา (http://www.ayutthaya.go.th) อ่างทอง (http://www.angthong.go.th)
อำนาจเจริญ (http://www.amnatcharoen.go.th) อุดรธานี (http://www.udonthani.go.th)
อุตรดิตถ์ (http://www.uttaradit.go.th) อุทัยธานี (http://www.uthaithani.go.th)
อุบลราชธานี (http://www.ubonratchathani.go.th)  
   

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.chula.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://www.kku.ac.th) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.chiangmai.ac.th)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://www.tsu.ac.th) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://www.tu.ac.th)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.nu.ac.th) มหาวิทยาลัยบูรพา (http://www.buu.ac.th)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (http://www.msu.ac.th) มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.mahidol.ac.th)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (http://www.mju.ac.th) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (http://www.mfu.ac.th)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (http://www.ru.ac.th) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://www.swu.ac.th)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.su.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.psu.ac.th)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (http://www.stou.ac.th) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (http://www.kmutt.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://www.sut.ac.th) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (http://www.kmitl.ac.th) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmitnb.ac.th)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) (http://www.nida.ac.th) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (http://www.wu.ac.th)
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http://www.bu.ac.th) มหาวิทยาลัยเกริก (http://www.krirk.ac.th)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (http://www.kbu.ac.th) มหาวิทยาลัยคริสเตียน (http://www.christian.ac.th)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (http://www.cpu.ac.th) มหาวิทยาลัยชินวัตร (http://www.shinawatra.ac.th)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (http://www.stjohn.ac.th) มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (http://www.nivadhana.ac.th)
มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์-แสตมฟอร์ด (http://www.stamford.edu) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (http://www.northcm.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (http://www.mut.ac.th) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (http://www.ptu.ac.th)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (http://www.dpu.ac.th) มหาวิทยาลัยพายัพ (http://www.payap.ac.th)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (http://www.neu.ac.th) มหาวิทยาลัยรังสิต (http://www.rsu.ac.th)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (http://www.rbac.ac.th) มหาวิทยาลัยราชธานี (http://www.rtu.ac.th)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (http://news.vu-korat.ac.th) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (http://www.uni.net.th)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (http://www.asianust.ac.th) มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) (http://www.webster.edu/thailand)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (http://www.western.ac.th) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (http://www.spu.ac.th)
มหาวิทยาลัยสยาม (http://www.siam.th.edu) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (http://www.utcc.ac.th)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (http://www.hcu.ac.th) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (http://www.hu.ac.th)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (http://www.au.ac.th) มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย (http://www.eau.ac.th)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (http://www.sau.ac.th) วิทยาลัยดุสิตธานี (http://www.dusitthanicollege.ac.th)
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (http://www.tct.ac.th) วิทยาลัยทองสุข (http://www.thongsook.ac.th)
วิทยาลัยมิชชั่น (http://www.missioncollege.edu) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ (http://www.rajapark.ac.th)
วิทยาลัยแสงธรรม (http://www.saengtham.th.edu) วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (http://www.tct.ac.th)
วิทยาลัยเซาธ์อิสบางกอก (http://www.sbc.th.edu) วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (http://www.northbkk.ac.th)
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ (http://www.stic.ac.th) วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (http://www.bkkthon.ac.th)
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (http://www.polytechnic.ac.th) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (http://www.cas.ac.th)
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ (http://www.bbc.ac.th) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (http://www.sct.ac.th)
วิทยาลัยศรีโสภณ (http://www.ssc.ac.th) วิทยาลัยตาปี (http://www.tapee.ac.th)
วิทยาลัยอิสลามยะลา (http://www.yic.ac.th) วิทยาลัยโยนก (http://www.yonok.ac.th)
วิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น (http://www.fareastern.ac.th) วิทยาลัยพิษณุโลก (http://www.plc.ac.th)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (http://www.kpc.ac.th) วิทยาลัยอินเตอร์เทค - ลำปาง (http://www.lit.ac.th)
วิทยาลัยนครราชสีมา (http://www.nmc.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (http://www.rmut.ac.th) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (http://www.rmutsb.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (http://www.rmutk.ac.th) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (http://www.rmutr.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (http://www.rmutp.ac.th) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (http://www.rmutto.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (http://www.rmutl.ac.th) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (http://www.rmuti.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (http://www.rmutsv.ac.th)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (http://www.kpru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (http://www.ricr.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (http://www.cmru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (http://www.psru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (http://www.lpru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (http://www.ripb.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://www.uru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (http://www.nsru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (http://www.rmu.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (http://www.riudon.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (http://www.bru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (http://www.lru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (http://www.nrru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (http://www.srru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (http://www.reru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (http://www.sskru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (http://www.ubru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม (http://202.129.53.76)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (http://www.cpru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (http://www.ksu.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (http://www.snru.ac.th)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (http://www.rits.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (http://www.rru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (http://www.aru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (http://www.qru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (http://www.kru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (http://www.pbru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (http://www.mcru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (http://www.npru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (http://www.rint.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (http://www.skru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี (http://www.sru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (http://www.pkru.ac.th)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (http://www.vru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (http://www.dru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://www.ssru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (http://www.pnru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (http://www.chandra.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (http://www.bsru.ac.th)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th)  
 
กลุ่มพลังไทย (http://www.palangthai.or.th) พรรคกิจสังคม (http://www.sap.or.th)
พรรคความหวังใหม่ (http://www.nap.or.th) พรรคชาติไทย (http://www.chartthai.or.th)
พรรคชาติพัฒนา (http://www.chartpattana.or.th) พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th)
พรรคประชากรไทย (http://www.thaicitizen.or.th) พรรคประชาธิปัตย์ (http://www.democrat.or.th)
พรรคพลังธรรม (http://www.pdp.or.th) พรรคราษฏร (http://www.rassadorn.or.th)
   
ธนาคารกรุงเทพ (http://www.bbl.co.th) ธนาคารกรุงไทย (http://www.ktb.co.th)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (http://www.bay.co.th) ธนาคารกสิกรไทย (http://www.kasikornbank.com)
ธนาคารซิตี้แบงก์ (http://www.citibank.co.th) ธนาคารทหารไทย (http://www.tmb.co.th)
ธนาคารไทยทนุ (http://www.dbs.co.th) ธนาคารไทยพาณิชย์ (http://www.scb.co.th)
ธนาคารนครหลวงไทย (http://www.scib.co.th) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (http://www.baac.or.th)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (http://www.exim.go.th) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน (http://www.ntb.co.th)
ธนาคารออมสิน (http://www.gsb.or.th) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (http://www.ghb.co.th)
ธนาคารเอเชีย (http://www.boa.co.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (http://www.ifct.co.th)