กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กะทรวงพลังงาน         
          เดิมเป็น โครงการศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการว่าด้วยพลังงานไฟฟ้า         
          (Sub - Committee on Electric Power) ของ ECAF โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของฝรั่งเศส         
          ในปี 2505 ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2508 ให้จัดตั้งเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" 
          ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสื่อจัดการพลังแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากับกรมเป็นต้นมา ดังนี้
    2508 : จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า" สังกัดการพลังงานแห่งชาติ         
          กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มีสำนักงาน อยู่ที่ในบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         
          ถนนบางกรวย- ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
    2525 : เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมพลังงาน" สัดกัดสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
    2537-2545 : ยกฐานะเป็น "กองฝึกอบรม" สังกัดกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
          เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
    3 ตุลาคม 2545 : กรมเปลี่ยนชื่อและย้ายสังกัดเป็นกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
          กระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน ราชกิจจานุเบกษา 
          เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
    2551 : กองฝึกอบรม ยกฐานะเป็น "สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน"
    13 กุมภาพันธ์ 2562 : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็น 
                     "กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน"      
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

     มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการให้บริการในบริหารจัดการฝึกอบรมทุก  รูปแบบ เพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เป็นไปตาม  กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

พันธกิจ (Mission)
     ฝึกอบรม พัฒนา ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรฝึกอบรม 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและเป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
           พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
      กระทรวงพลังงาน  กำหนดให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ      
  
        1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือการฝึกอบรม และสื่อการฝึกอบรม ในการพัมนาบุคลากร
          ด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดหาพลังงาน
        2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและ
          การจัดหาพลังงาน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากร
          ด้านพลังงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
        4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ให้กับภาครัฐและเอกชน และออกหนังสือรับรอง
          บุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย
        5. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกหนังสือรับรองและเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากร
          ด้านพลังงาน 
 
ปณิธานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
    กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งดำเนินการด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ 
และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ตลอดจนการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ด้วยการบริหารการจัดการใช้ ทรัพยากรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร 
และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ  

 

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.

 

กิจกรรม กพบ.

KM กพบ.

 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน