โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

การใช้หม้อแปลงความ
สูญเสียต่ำเพื่อลดความสูญเสีย
ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าการจัดการทำงานลิฟต์และบันได


เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
สำหรับลิฟต์และบันได้เลื่อนการใช้พลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบประหยัดพลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบระบบปรับอากาศ
โดยการติดตั้งอุปกรณ์
นำความเย็นทิ้งกลับมาใช้เกมส์ลดการใช้พลังงาน 
 
ศูนย์แสดงฯภาคอาคารธุรกิจ
 
 
ระบบปรับอากาศ
 
 
 
 
 
 
การลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 
การนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม
 
 
กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์ควบคุมแสง
 
ระบบการจัดการอาคาร
     

   

การถ่ายเทความร้อนของอาคาร


ประเภทของเครื่องปรับอากาศ


การควบคุมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ


แนวทางประหยัดพลังงาน


ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


การเปรียบเทียบ
ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


คำศัพท์พื้นฐานของ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
แนวทางการลดการสูญเสียใน
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโหลดรูปภาพ
อาคารภาคธุรกิจ

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development