โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

การใช้หม้อแปลงความ
สูญเสียต่ำเพื่อลดความสูญเสีย
ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าการจัดการทำงานลิฟต์และบันได


เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
สำหรับลิฟต์และบันได้เลื่อนการใช้พลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบประหยัดพลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบระบบปรับอากาศ
โดยการติดตั้งอุปกรณ์
นำความเย็นทิ้งกลับมาใช้เกมส์ลดการใช้พลังงาน 

 

 

 
ระบบการส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ
COOL AIR DISTRIBUTION SYSTEM
 
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

     ระบบส่งจ่ายอากาศเย็นประกอบด้วย เครื่องส่งอากาศเย็น (AHU) และระบบท่อลม โดยเครื่องส่งอากาศเย็นจะปรับอากาศให้อุณหภูมิ และความชื้นเป็นไปตามค่าที่ควบคุม ส่วนท่อลมจะเป็นเส้นทางที่อากาศซึ่งได้รับการปรับสภาพแล้วถูกนำไปจ่ายให้ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร และรับเอาอากาศบางส่วนกลับมาด้วย โดยปริมาณอากาศที่จ่ายและรับกลับคืนจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนและกิจกรรมในแต่ละส่วนของอาคาร

การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายลมเย็นของอาคาร

     1.  ปรับปรุงการออกแบบระบบการจ่ายอากาศเย็น โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบ
     2.  การควบคุมอุณหภูมิที่ดี โดยการแยกพื้นที่การควบคุมอุณหภูมิ ปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศภายนอก และสร้างเสถียรภาพของอุณหภูมิให้เกิดความคงที่
     3.  บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
     4.  ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน โดยการใช้เทคโนโลยีดังนี้
          >> ระบบ VAV ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
          >> ใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น แบบ Airfoil, Axial Flow และเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลมโดยการใช้ Inter Cone
          >> ใช้ระบบนำความเย็นของอากาศทิ้งกลับมาใช้ทำความเย็นให้แก่อากาศภายนอกที่นำเข้ามาสู่
อาคารโดยอุปกรณ์ เช่น Heat Recovery Wheel หรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
          >> ใช้ Heat Pipe เพื่อลดความชื้นในอากาศ Heat Pipe สามารถติดตั้งกับเครื่องส่งอากาศเย็น (AHU) ทั่วไปได้โดยการทำการดัดแปลงแก้ไขเพียงเล็กน้อย และไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
     >> ควบคุมอุณหภูมิของตัวอาคารได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำตามที่ต้องการ
     >> เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
     >> เกิดสภาวะอากาศที่สบายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคาร

 


การถ่ายเทความร้อนของอาคาร


ประเภทของเครื่องปรับอากาศ


การควบคุมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ


แนวทางประหยัดพลังงาน


ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


การเปรียบเทียบ
ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


คำศัพท์พื้นฐานของ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
แนวทางการลดการสูญเสียใน
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโหลดรูปภาพ
อาคารภาคธุรกิจ

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development