โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน 

 

 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
DISPLAY CENTER
บ้านตัวอย่าง 2 หลัง
 
สภาพแวดล้อมและการออก
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อความสบาย
 
วัสดุและระบบโครงสร้าง
ของบ้านประหยัดพลังงาน
เทคนิคการออกแบบห้องน้ำ
 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
สำหรับบ้านอยู่อาศัย
ทดสอบความรู้


 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development