โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

 

ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
ABSORPTION  PEFRIGERATION

 

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม  เป็นระบบการทำความเย็นที่สามารถนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตที่เหลือใช้มาเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตความเย็น ทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้
     ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม  ทำงานโดยอาศัยหลักการระเหยและการควบแน่นของสารทำความเย็นเช่นเดียวกับหลักการของระบบทำความเย็นแบบอัดไอทั่วไป แต่ข้อแตกต่าง คือระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะใช้ตัวดูดซึม(Absorber) และเจนเนอเรเตอร์ (Generator) ทดแทนคอมเพรสเซอร์ในวัฏจักรการทำความเย็น โดยมีของเหลว 2 ชนิด ที่ทำงานในระบบ ได้แก่ สารทำความเย็น (Refrigerant) และสารดูดซืม (Absorbent)
     ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะเริ่มต้นจากไอของสารทำความเย็นที่เกิดจากการเดือดในอีวาพอเรเตอร์ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และความดัน 6 mmHg ด้วยการดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อดไปใช้เป็นความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ และถูกดูดซืมด้วยสารดูดซืมผสมเป็นของเหลวในตัวดูดซึม จากนั้นจะถูกสูบโดยปั๊มเพื่อให้ความดันสูงขึ้นเป็น 75 mmHg ไปยังเจนเนอเรเตอร์ เพื่อรับความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำร้อน ไอน้ำหรือไอความร้อนเหลือจากเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 100-200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สารทำความเย็นแยกออกจากสารดูดซืมไอน้ำของสารทำความเย็นจะกลั่นตัวที่ตัวควบแน่นที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และกลับคืนเป็นของเหลว ส่วนสารดูดซึมที่แยกสารทำความเย็นออกมาแล้วจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่ตัวดูดซึม และความร้อนที่คายออกมาก็จะระบายสู่สิ่งแวดล้อม

ประเภทของการใช้งาน
     ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม เหมาะสมกับโรงงานหรืออาคารที่มีพลังงานความร้อนทิ้งในปริมาณและอุณหภูมิที่มากพอกับความต้องการที่จะใช้ขับไอน้ำออกจากสารดูดซึม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
     >> สามารถใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาถูกเช่น เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ ไอน้ำหรือความร้อนเหลือทิ้งที่ผ่านออกมาจากกระบวนการอื่น หรือจากระบบผลิตพลังงานร่วม
     >> ลดค่าไฟฟ้าลง เนื่องจากความต้องการในการใช้พลังงานน้อยลง เพราะไม่มีการใช้คอมเพรสเซอร์
     >> สามารถทดแทนระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อยู่เดิมได้ (สำหรับระบบที่อุณหภูมิอีวาพอเรติ้งสูงกว่า 4 องศาเซลเซียส)
     >> ใช้สารทำความเย็นราคาถูก และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้น้ำกลั่นเป็นสารทำความเย็นและลิเธียมโบรไมต์เป็นสารดูดซึม
     >> ตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อย จึงทำให้ระดับความสั่นสะเทือนและความดังของเสียงต่ำ
     >> ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ เนื่องจากระบบทำความเย็นแบบดูดซึมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งการบำรุงรักษาหลักจะมีเพียงการทำความสะอาดระบบท่อ
  
ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
     >>  แหล่งพลังงาน การออกแบบติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะต้องตรวจสอบแหล่งพลังงานความร้อนทิ้งที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบ เพื่อเลือกขนาดและชนิดของระบบที่จะนำมาใช้
     >> อุณหภูมิใช้งาน เนื่องจากระบบทำความเย็นแบบดูดซึมใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น จึงมีข้อจำกัดในการทำความเย็นที่ต้องมีอุณหภูมิอีวาพอเรงติ้งต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส
     >> ขนาดพื้นที่ติดตั้งในการติดตั้งใช้งานระบบทำความเย็นแบบดูดซึมอาจมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ที่ติดตั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นแบบดูดซึม จะต้องการพื้นที่มากกว่าระบบทำความเย็นแบบอัดไอ ซึ่งมีขนาดการผลิตความเย็นเท่ากัน

กรณีศึกษาและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

กรณีศึกษาที่1 บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ(ผลิตเส้นใย ทอผ้า ฟอก ย้อมผ้า และพิมพ์ผ้า)
การใช้งาน ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้น ขนาด 1x 450TRและ 3x900TR โดยใช้ประโยชน์จากไอน้ำส่วนเกินที่เหลือจากการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจากระบบผลิตพลังงานร่วม
(Cogeneration) มาเป็นแหล่งความร้อนแก่ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
การลงทุน 21.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน 3  ป
กรณีศึกษาที่ 2 บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม จำกัด อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิตกาแฟสำเร็จรูป)
การใช้งาน ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้น ขนาด 180TR เพื่อใช้ประโยชน์จากไอน้ำส่วนเกินที่ผลิตจากหม้อไอน้ำที่ใช้กาแฟเป็นเชื้อเพลิง
การลงทุน 4.036 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป


     

     


     การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development