โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

 

ระบบแสงสว่าง
LIGHTING  SYSTEM


 

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     หลักการที่สำคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ แทนที่จะใช้วิธีปิดเปิดไฟเป็นบางดวงนั้น ควรจะเป็นในลักษณะของไฟแสงสว่างที่จำเป็นนั้น ให้ใช้อย่างเต็มที่ และขจัดไฟส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการหาวิธีที่จะให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพสำหรับการผลิต โดยมีหลักการสำคัญ ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ดังนี้
     >> เลือกวิธีให้แสงสว่างที่ตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงลักษณะของงานที่ทำในโรงงานนั้น โดยใช้หลักการให้แสงสว่างแบบเท่ากันตลอดและการให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง  โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสว่างที่ต้องการ ระดับการใช้สายตา ความสะดวกในการซ่อมบำรุงและติดตั้ง ความสบายตา และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
     >>
  การเลือกใช้หลอดไฟ และอุปกรณ์ร่วมจำพวกบัลลาสต์ ตัวจุดหลอม คาปาซิเตอร์ รวมถึงโคมไฟใฟ้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     หลอดไฟที่ใช้ในการส่องสว่างเมื่อแบ่งอย่างกว้าง ๆ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
     1.  หลอดไส้ (Incandescent  lamp)  เป็นหลอดที่อาศัยหลักการกำเนิดแสงจากความร้อน
     2.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp)  เป็นหลอดที่อาศัยหลักการดิสชาร์จ
     3.  หลอดดิสชาร์จความดันไอสูง (High Intensity Discharge Lamp- HID)

     
     ลักษณะของหลอดไฟที่ใช้
     หลอดไฟที่ใช้ควรเป็นลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพของโรงงาน เพราะแต่ละโรงงานมีสภาพการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไป

     อุปกรณ์ประกอบหลอดไฟ
     ควรเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหลอดไฟที่ใช้เพื่อให้ได้แสงสว่างที่เหมาะสม

     ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
     ในการออกแบบระบบแสงสว่างนั้น ในการเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบในการให้แสงสว่าง ต้องนำข้อมูลของแต่ละระบบมาเปรียบเทียบราคากัน และยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน เพราะระบบที่ราคาถูกกว่าอาจไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานนั้นๆ

ประโยชน์ของการให้แสงสว่างที่เหมาะสมในโรงงาน
     >>  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
     >>  บุคลากรในโรงงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพน้อยลงความสามารถในการผลิตสูงขึ้น
     >>  ลดอุบัติเหตุในการทงาน  อีกทั้งสุขภาพของคนงานจะไม่ได้รับผลเสียทำให้อัตราการขาดงานลดลง
     >>  การควบคุมการทำงานทำได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและวัสดุได้ดีขึ้น
     >>  การใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็นสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้
    


     การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development