โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

 

ตัวปรับความเร็วมอเตอร์
VARIABLE SPEED DRIVE

 


หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     ตัวปรับความเร็วมอเตอร์ถูกนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง การใช้งานตัวปรับความเร็วมอเตอร์เนื่องจากความต้องการดังต่อไปนี้
     >> ความจำเป็นในระบบการผลิต
     >> คุณภาพของสินค้า
     >> เหตุผลทางด้านเทคนิคและปฏิบัติการ
     >> การประหยัดพลังงาน
     >> ความยืดหยุ่นในการผลิต
     การปรับความเร็วของมอเตอร์ทำได้หลายวิธีทั้งทางกลและทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
     ทางกล
     >> การปรับสายพาน,ฟันเฟือง
     >> การปรับมุมใบพัด
     >> การปรับแดมเปอร์
     >> การปรับไกด์เวน
     >> ใช้ชุดควบคุมความเร็ว (Variable Speed Drive : VSD)
     ทางไฟฟ้า
     การปรับความเร็วมอเตอร์โดยใช้ชุดควบคุมความเร็ว อาจแบ่งได้ดังนี้
     >> การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ
     >> การควบคุมความเร็วโดยวิธี eddy current coupling
     >> การควบคุมความเร็วโดยวิธี hydraulic coupling
     >> การควบคุมความเร็วโดยควบคุมความต้านทานของโรเตอร์  
     
ระเภทของการใช้งาน
     การใช้งานตัวปรับความเร็วมอนเตอร์สามารถนำมาใช้งานได้หลายชนิด ดังต่อไปนี้
     >> ใช้งานกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ
     >> ใช้งานกับมอเตอร์ของระบบเครื่องทำความเย็น
     >> ใช้งานกับพัดลม โบวเวอร์
     >>
 ใช้งานกับระบบสายพานลำเลียง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
     >> เป็นการประหยัดการใช้พลังงาน
     >> มีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่แม่นยำ เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องมีระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงของการไหล
     >> ตัวควบคุม 1 ตัว สามารถใช้ได้กับการติดตั้งที่มีมอเตอร์หลายตัวได้
     >> สามารถติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ที่มีอยู่ได้ง่าย
     >> สามารถใช้มอเตอร์แบเหนี่ยวนำชนิดกระแสสลับต่อไปได้
     >> มีขนาดกะทัดรัด และมีความเชื่อถือ (Reliability) ได้มากกว่าแบบเก่า
     >> ราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ VSDs แบบเก่า
      
      
ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
     >> ใช้มอเตอร์ขนาดเพียงพอกับภาระ
     >> ลดกำลังสูญเสียของมอเตอร์ขณะจ่ายภาระน้อย
     >> ใช้วิธีควบคุมความเร็วมอเตอร์ตามความต้องการของภาระ
     >> ใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
     >> การซ่อมบำรุงรักษาที่ดี

    

  กรณีศึกษาและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร
  กรณีศึกษาที่1 โรงงานกระดาษ
  ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ
  การใช้งาน ติดตั้งตัวปรับความเร็วมอเตอร์กับปั๊มหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ
ด้วยมอเตอร์ขนาด 55 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ตัว โดยนำสัญญาณจากตัวตรวจสอบอุณหภูมิซึ่งวัดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนขา
กลับมาเข้าอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ เพื่อปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊มให้คงท
ี่
  การลงทุน 559,000 บาท
  ระยะเวลาคืนทุน 0.86 ปี
  กรณีศึกษาที่ 2 โรงงานหลอมเหล็ก
  ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหล็กหล่อ
  การใช้งาน ติดตั้งตัวปรับความเร็วมอเตอร์กับปั๊มหลอเย็นของเครื่องหลอมโลหะ ด้วยมอเตอร์ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ตัว โดยนำสัญญาณจากตัวตรวจสอบอุณหภูมิซึ่งวัดอุรหภูมิน้ำระบายความร้อนขากลับมา
เข้าอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ เพื่อปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊มให้คงท
ี่
  การลงทุน 215,000 บาท
  ระยะเวลาคืนทุน 3.21 ปี


การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development