โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

ความเป็นมาของโครงการ
 

     จากการที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาความต้องการพลังงานของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกำกับดูแลและส่งเสริมการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงานกระทรวงพลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานตัวอย่างเพิ่อสาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยก่อสร้างขึ้นที่บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีชื่อเรียกว่า "อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ"
      อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้งานขนาด14,000 ตารางเมตร ที่เน้นแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น มีความน่าสนใจในด้านถาปัตยกรรมที่สามารถจูงใจให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้หันมาอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารตัวอย่างที่ผุ้สนใจสามารถมาศึกษา สัมผัสจับต้องได้ เพื่อพิสูจน์ทฤษฏีต่างๆ ที่นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบว่าสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการนำเอาองค์ความรู้จากอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆ ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จต่อไป ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้เป็นสำนักงานของหน่วยงานของ พพ. ได้แก่ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานพื้นที่ห้องประชุมสัมมนา พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ที่จัดเป็นศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย 5 ส่วน ได้แก่ ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคบ้านอยู่อาศัย ห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศและห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับพื้นที่ส่วนศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน พพ. มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นศูนย์จัดแสดง สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทย จำนวน 54 เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานหลักในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัย การจัดแสดงจะเน้นให้ผู้เข้าชมมีอิสระเพลิดเพลิน และได้รับความรู้ไปพร้อมกัน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้ ในส่วนของห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ และห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นการทำงานและทดลองปฏิบัติกับระบบที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจเนื้อหาการฝึกอบรมได้ดียิ่งขึ้น
 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development