โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน









เยาวชนไทยร่วมใจประหยัดพลังงาน




คู่มือเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน

Link


ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน





 
บ้านตัวอย่าง 2 หลัง


VCD
อาคารอนูรักษ์พลังงานภาษาไทย
 
VCD
อาคารอนุรักษ์พลังงานภาษาอังกฤษ
 
VCD
Display Center
 
คู่มือศูนย์ฯ DISPLAY CENTER
 

 
 
 


โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development