โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

การใช้หม้อแปลงความ
สูญเสียต่ำเพื่อลดความสูญเสีย
ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า


การจัดการทำงานลิฟต์และบันไดเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
สำหรับลิฟต์และบันไดเลื่อน


การใช้พลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร


ระบบประหยัดพลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร


การออกแบบระบบปรับอากาศ
โดยการติดตั้งอุปกรณ์นำ
ความเย็นทิ้งกลับมาใช้


เกมส์ลดการใช้พลังงาน

 
บทบาทและหน้าที่


บทบาทของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
     โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการที่ พพ. ได้ริเริ่มและดำเนินการพร้อมกับโครงการอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมาโดยตลอด โดย พพ. ต้องการที่จะให้ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติให้เด่นชัดในการดำเนินการ พพ. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ศูนย์แสดงเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานที่จัดตั้งขึ้นมีบทบาทสำคัญดังต่อไปนี้


เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร

     ศูนย์แดสงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานแห่งนี้เป็นศูนย์ซึ่งจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานครบวงจร ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานหลักทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย จำนวน 54 เทคโนโลยี ศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกออกแบบให้มีมาตรฐานระดับนานชาติ เพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางการสาธิตการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และการให้บริการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป ในการที่จะนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิผล


เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับนานาชาติ    ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่ม และ  ความเป็นผู้นำของประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
   
บาทของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแห่งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเผยแพร่และสาธิตเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่ระดับนานาชาติด้วย ศศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจะเป็นศุนย์กลางการอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะแสดงถึงความคิดริเริ่มและความเป็นผุ้นำในด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในภูมิภาคแก่นานาชาติ

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจะเป็นส่วนที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ Website บน Internet ซีดีรอม จดหมาย ข่าวสาร เป็นต้น
     เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการจัดกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของอาคารซึ่งเป็นอาคารตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงาน พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานส่วนห้องฝึกอบรมและส่วนห้องประชุมสัมมนาทำให้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานได้แก่การประชุมสัมมานาระดับภูมิภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (Technology Exhibition) รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน
     จากบทบาทข้างต้น ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่

>>ผู้ประกอบกิจการ ได้แก่ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของอาคาร ที่สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปพิจารณาลงทุนหรือปรับปรุงระบบในกิจการของตนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
>>วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบหรือกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
>>สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบหรือกระบวนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
>>วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
>>ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และใช้งานระบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบ้านอยู่อาศัย
>>นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน


การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับการจัดแสดงในศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและการกำหนดรูปแบบเบื้องต้นของการจัดแสดง
     
พพ. ได้ทำการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศไทยจำแนกตาม TSIC 2&4 digit เพื่อวิเคราะห์สัดส่วน และอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลักสาขาต่างๆ จากนั้นได้จัดลำดับความสำคัญตามการใช้พลังงานของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ สำหรับรายการเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดง พพ. ได้ พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
>>ศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
>>ความทันสมัยของเทคโนโลยี
>>ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน
>>การเพิ่มผลผลิต
>>ผลกระทบเชิงธุรกิจจากการนำเทคโนโลยีมาใช้
     ผลของการจัดลำดับนี้ทำให้ได้รายการของเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่จะนำมาจัดแสดงของพื้นที่การนำเสนอเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 54 เทคโนโลยี ซึ่งแบ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรมจำนวน 37 เทคโนโลยี ภาคอาคารธุรกิจ จำนวน 10 เทคโนโลยี และภาคบ้านอยู่อาศัยจำนวน 7 เทคโนโลยี ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของกระบวนการและเทคโนโลยีการใช้พลังงานที่นำมาจัดแสดงได้เป็น

 
 
 
 
 
 


การถ่ายเทความร้อนของอาคาร


ประเภทของเครื่องปรับอากาศ


การควบคุบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ


แนวทางประหยัดพลังงานใน


ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


การเปรียบเทียบ
ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


คำศัพท์พื้นฐานของ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง


การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
แนวทางการลดการสูญเสียใน
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development