1.ฐานข้อมูลและสถิติพลังงาน
http://www.teenet.chula.ac.th/conserv/database.asp

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน ลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน อาคารควบคุม โรงงานควบคุม

2.ข่าวพลังงานเอเชีย
http://www.aen.ait.ac.th

นำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแถบประเทศเอเชีย
3.กองวิศวกรรมนิวเคลียร์
http://www.egat.or.th/me/nuc

ให้ความรู้กี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รังสี กัมมันตรังสี กากกัมมันตรังสี คำศัพท์วิธีการป้องกัน และลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการกำจัดกากกำมันตรังสี
4. Powergrid Consultants Co., Ltd.
http://www.powgrid.com/

บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบถ่ายเทกำลังงาน และพลังงาน
5.สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.eri.chula.ac.th/

เป็นสถาบันที่ให้แหล่งความรู้ด้านพลังงาน มุ่งเน้นการค้นคว้า แสวงหา ผลิต และพัฒนา งานวิจัยด้านพลังงานเพื่อนำประโยชน์จากงานวิจัยมาแก้ไขพัฒนาและชี้นำสังคมและสากล ตลอดจน ดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านพลังงาน
6. ศูนย์บริการสารสนเทศด้านประสิทธิภาพพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย
http://www.teenet-dedp.com
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้บริการด้านข้อมูลในเรื่องประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ แก่นักวิชาการ วิศวกรและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ให้ปรากฏทางกายภาพ และอำนวยความสะดวกต่อชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
7.มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย)
http://www.eeit.or.th
บริการให้คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
8. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ม.เชียงใหม่
http://www.emac.eng.cmu.ac.th/
9. AC Bangmod
http://www.acbangmod.com

ที่ปรึกษาตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผิดชอบเรื่องพลังงานมีข้อมูลทางด้านพรบ. อนุรักษ์พลังงาน บทความด้านพลังงาน โครงการที่ให้บริการ
10.เวทีแลกเปลี่ยนความคิด
http://www.teenet.chula.ac.th/forum/

เว็บไซต์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว สมุดเยี่ยม
หน้าที่ 1 2 3 4 5
หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

กิจกรรม สพบ.


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน