กำลังและความเร็วลมรวมช่วงลมสงบ 

Month - เดือน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เฉลี่ยรายปี (Annaul  Average)

 

          

 

 

 

 

กำลังและความเร็วลมไม่รวมช่วงลมสงบ

Month - เดือน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เฉลี่ยรายปี (Annaul Average)