ที่มาของการจัดตั้งเครือข่าย

ตามที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้ได้ร้อยละ 20.3 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่งในปริมาณ 100,000 กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันและลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลพิษ เนื่องจากพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถผลิตได้จากวัสดุตั้งต้นหลายประเภท เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ถ่านหิน สาหร่าย เป็นต้น ทำให้ไฮโดรเจนได้รับความสนใจในงานวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนมาใช้อย่างจริงจังทั้งการผลิตไฟฟ้าและการเผาไหม้ อีกทั้งไฮโดรเจนยังมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ให้พลังงานต่อหน่วยได้สูงสุดในบรรดาเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ และสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเด่นของพลังงานสะอาด โดยผลผลิตจากการเผาไหม้มีเพียงน้ำเท่านั้น ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้ไฮโดรเจนประมาณปีละ 50 ล้านตัน

car
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศไทยยังขาดการเชื่อมต่อหรือประสานงานกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับงานวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นการจัดตั้งเครือข่ายพลังงานไฮโดรเจนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้งานของพลังงานไฮโดรเจน ตลอดจนมาตรฐานและความปลอดภัยจากการใช้พลังงานชนิดนี้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เครื่อข่ายที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสามารถรับรู้ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่าย

        • เพื่อให้ทราบสถานภาพของการดำเนินงานด้านพลังงานไฮโดรเจนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่

        • เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาเช่นงานวิจัยและพัฒนาในอดีตที่ผ่านมา

        • เพื่อให้รับทราบถึงกิจกรรมของเครือข่ายพลังงานไฮโดรเจนและร่วมแสดงความคิดเห็น

หน่วยงานงานวิจัยและสนับสนุน
ผู้ผลิตไฮโดรเจน
ผู้ผลิตยานยนต์

กลุ่มพลังงานสะอาดใหม่ สำนักวิจัยและค้นคว้าพลังงาน
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2230021-9 ต่อ 1350 โทรสาร 02-2253524