เอกสารการนำเสนอ
   
  การประชุมลดโลกร้อน
       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 นำเสนอโดย รพพ.ทวารัฐ และ ดร.ประเสริฐ
  การนำเสนอความก้าวหน้าแผน EE
       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 นำเสนอโดย รพพ.ทวารัฐ
  วิเคราะห์ผลสำหรับการบรรยาย BOI_rev
       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 นำเสนอโดย รพพ.ทวารัฐ
  รายชื่อผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
       วันที่ 22 ธันวาคม 2554
  การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ครั้งที่ 26
       ต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
       วันที่ 10 มิถุนายน 2553
  นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานต่อสภาอุตสาหกรรม นำเสนอโดย อพพ.
       วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
  การนำเสนอกฎหมายด้านพลังงาน นำเสนอโดย ผกอ.
       วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
  การนำเสนออาคารเขียน (Green Building) นำเสนอโดย ผกอ.
       วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  การนำเสนอนโยบายและผลการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
       นำเสนอโดย ผวค.
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2553
  การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่ พพ.รับผิดชอบ ครั้งที่ 27
       ต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
  การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่ พพ.รับผิดชอบ ครั้งที่ 28
       ต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
       วันที่ 22 กันยายน 2553