15   ธันวาคม   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      บมจ. บางจากฯ เปิดเผยว่า ได้ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และค่ากำมะถันลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยูโร 4 โดยจะจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ทุกลิตรในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 62-16 ม.ค. 63 ในราคาเท่าเดิม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดมลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, แนวหน้า, Bangkok Post  ( 13 ธ.ค. 2562 )

::

      โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นอีกโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมทุน ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยกำลังจะเป็นรากฐานเสริมศักยภาพเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานแห่งภูมิภาค

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 13 ธ.ค. 2562 )

::

      บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท. ร่วมกับบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาในสถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยนำร่องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ในสาขาศูนย์วิจัยวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 13 ธ.ค. 2562 )

::

      บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทไทยฟูดส์ กรุ๊ปส์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ทีเอฟ เทค เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ในพื้นที่โรงงาน 4 แห่ง เฟสแรก 13.78 เมกะวัตต์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 13 ธ.ค. 2562 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอขอสนับสนุนในเดือนม.ค. 2563 และคัดเลือกโครงการภายในเดือนก.พ. จากนั้นจะสามารถเบิกจ่ายงบได้ประมาณเดือนมี.ค. โดยการพิจารณาโครงการจะมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 12 ธ.ค. 2562 )

::

      ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยออกตามความในพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเมื่อขยายโรงงานเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบสภาพแวดล้อม และเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 12 ธ.ค. 2562 )

::

      รมว. พลังงานได้ประกาศนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน Energy For All เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้กระทรวงพลังงานยุคใหม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาครอบคลุมหลากหลายมิติ ไม่แต่เฉพาะเรื่องพลังงานอย่างเดียว นโยบายสนับสนุนน้ำมันบนดินเป็นหนึ่งในธงนำที่รมว. พลังงานมองเห็นจุดแข็งด้านผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้ในประเทศ อย่างปาล์มน้ำมันเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียม และช่วยสร้างเสถียรภาพราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมน้ำมันบี10 และเตรียมประกาศให้เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 11 ธ.ค. 2562 )

::

      ปัจจุบ้นเมื่อเทียบค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะในประเทศที่ค่อนข้างมีบทบาททางเศรษฐกิจเชิงรุก อัตราค่าไฟฟ้าของไทยจัดอยู่ในระดับกลาง ๆ แต่ที่น่าสนใจคือ ประเทศที่มีค่าไฟฟ้าต่ำกว่า จะพบว่ายังพึ่งพาถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำสุดเมื่อเทียบกับแหล่งเชื้อเพลิงประเภทอื่น ขณะที่ภาคการผลิตพลังงานของไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 ธ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยระหว่างปาฐกถาพิเศษ "นโยบายพลังงานเพื่อทุกคน" ว่า ได้มอบหมายให้ข้าราชการกระทรวงพลังงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังงานจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน เน้นพลังงานเพื่อทุกคน มีเป้าหมายระยะสั้นในปี 2563 ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม เน้นลดค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเตรียมดึงไฟฟ้าสำรองที่เหลือเกินความต้องการใช้ประมาณ 30% มาลดค่าไฟให้กับระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องนำมาลดค่าโดยสาร

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 10 ธ.ค. 2562 )

::

      พพ. ได้นำผู้ประกอบการโรงงานและธุรกิจด้านพลังงานเยี่ยมชมและศึกษาดูผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลไทยแลนด์เอเนอร์จี้อวอร์ด ประจำปี 2562 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่อาคารเอสซีจี เฮลท์เซ็นเตอร์ ที่ได้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, มติชนรายวัน  ( 10 ธ.ค. 2562 )

::

      เกษตรกรชาวชัยภูมิ คิดค้นนวัตกรรมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง เพื่อแก้ปัญหาการอบแห้งในช่วงฤดูฝน ด้วยการคิดค้นตู้ขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ ปรับให้มีระบบใช้ไฟฟ้าได้ สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 10 ธ.ค. 2562 )

::

      นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ออสเตรเลีย เผยถึงการวิเคราะห์สำรวจการใช้เมทานอลให้เป็นแหล่งเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสกัดกั้นแหล่งพลังงานมลพิษได้อย่างหมดจด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 10 ธ.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง หลังผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกตกลงที่จะปรับลดการผลิตลง 5 แสนบาร์เรล/วันในไตรมาส 1/2020 โดยกำลังผลิตใหม่จะอยู่ที่ 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน คิดเป็น 1.7% ของกำลังผลิตโลก

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 10 ธ.ค. 2562 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการร่วมประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่ฝรั่งเศส โดยได้หารือเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต ประกอบด้วยความร่วมมือ 8 ด้าน ได้แก่ 1 ข้อมูลและสถิติพลังงาน 2 ความมั่นคงทางพลังงาน 3 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4 พลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 5 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด 6 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 7 การเยือนระดับสูง และ 8 การมีส่วนร่วมของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 9 ธ.ค. 2562 )

::

      การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และกฟผ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 ถือเป็นการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของกคช. ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน โดยในปี 2561-62 ได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของกฟผ. ไปแล้ว 14 โครงการ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 9 ธ.ค. 2562 )

::

      บริษัทราชกรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย กำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 6 ธ.ค. จำหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ. เป็นระยะเวลา 27 ปี

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 9 ธ.ค. 2562 )

::

      ปตท. มีแผนจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปี 2563 ปริมาณ 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีการจัดหาและนำเข้าเกือบ 5 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นไปตามการนำเข้าตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯระยะยาวที่ปตท. ได้ลงนามไว้กับคู่ค้า 4 สัญญา ทั้งนี้ประเมินว่า ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศปี 2563 จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยความต้องการใช้ก๊าซฯเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะทรงตัวคิดเป็นสัดส่วน 60% ส่วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่า จะเพิ่มขึ้นจากปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 9 ธ.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. หลังซาอุดิอาระเบียส่งสัญญาณปรับลดกำลังผลิตลงตามข้อตกลงของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร 1.7 ล้านบาร์เรล/วันจากปัจจุบัน 1.2 ล้านบาร์เรล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 กำลังผลิตส่วนใหญ่จะลดลงในส่วนของซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 4.03 ดอลลาร์ที่ระดับ 59.20 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 9 ธ.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นทันทีรับข่าวที่ประชุมโอเปกลดกำลังผลิตน้ำมันดิบมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และประเทศที่ได้ประโยชน์จากการลดกำลังผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกครั้งนี้ คือ สหรัฐ ที่ปัจจุบันเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในโลก

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 8 ธ.ค. 2562 )