22   สิงหาคม   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า พพ. ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม เพื่อกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตรแปรรูปที่มีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 21 ส.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานสั่งการให้กฟผ. และปตท. ไปพิจารณาแนวทางช่วยเหลือดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคาปาล์มน้ำมัน โดยให้ปตท. เตรียมพร้อมและผลักดันการใช้ไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 และขยายผลการใช้บี20 มากขึ้น ส่วนกฟผ. เตรียมความพร้อมในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า กระตุ้นราคาแบบเร่งด่วน ซึ่งให้ทั้ง 2 หน่วยงานจัดทำแผนในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกลับมาเสนอโดยเร็ว

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 21 ส.ค. 2562 )

::

      ปตท. และบริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล ร่วมกับรศ.ดร. ธงไทย วิฑูรย์ วิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกทว.) ที่ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ปี 2554 ขณะนี้กำลังร่วมกันพัฒนาสูตรตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ได้ร้อยละผลได้ของโอเลฟินส์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นเป็น 30% เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และนำไปสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาเปลี่ยนเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 21 ส.ค. 2562 )

::

      ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินลง 40 สต./ลิตร อี85 ลดลง 20 สต. ส่วนดีเซลลดลง 30 สต./ลิตร

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 21 ส.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานประชุมร่วมกับ กกพ.ปตท. และกฟผ. เพื่อพิจารณาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ได้ให้ทุกฝ่ายไปสรุปแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติโดยรวม และไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้าในอนาคต พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้บริหารปตท. กรณีเตรียมนำบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีก หรือโออาร์ เข้าไปจดทะเบียในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้มอบนโยบายให้ปตท. ดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1 จะต้องตอบความมั่นคงพลังงานของประเทศ 2 จะต้องเป็นประโยชน์ต่อรากฐาน ตามแนวนโยบายที่รองนายกฯสมคิดได้สั่งการไว้ แะ 3 จะต้องสร้างความเข้มแข็งโดยการขยายการเติบโตในต่างประเทศหรือยกระดับเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 20 ส.ค. 2562 )

::

      รมว.พาณิชย์เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติว่า ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องของโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม โดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท (น้ำมันที่ 18%) ครัวเรือนละ 25 ไร่ แต่จะใช้เงินเท่าใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอไปคำนวณก่อน และต้องมีมาตรการสำคัญเพิ่มเติมที่ทำควบคู่กันไป เพื่อดึงราคาในตลาดให้สูงขึ้น เช่น 1 มีมติกำหนดให้ใช้ไบโอดีเซล บี10 ภาคบังคับใช้กับรถยนต์ ให้สามารถปฏิบัติได้ภายในสิ้นปีนี้ 2 นำไปผลิตไฟฟ้า 3 การควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า  ( 20 ส.ค. 2562 )

::

      กลุ่มโชคนำชัยได้เข้ารับงานเป็นคู่สัญญาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารดัดแปลง จากรถโดยสารประจำทางที่ใช้แล้ว โดยมีบริษัทสกุลฎ์ซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป เป็นผู้ร่วมออกแบบทางวิศวกรรมด้วย อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตในไทยให้มีความสามารถในการดัดแปลงจากรถโดยสารเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำกลับมาจดทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง โดยเป็นการนำกลับมาดัดแปลงแล้วใช้ใหม่

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 20 ส.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลงหลังความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 20 ส.ค. 2562 )

::

      รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำภาษีพลังงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของประเทศมากกว่าต้องการเม็ดเงินภาษีเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันให้มีความสะอาดมากขึ้น ปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อม โดยจะอิงกับค่า CO2 ถ้าอยู่ในระดับที่สูง จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าปกติ และกรณีที่สามารถพัฒนาจนได้ค่า CO2 ต่ำ ก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post  ( 19 ส.ค. 2562 )

::

      บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจะส่งทีมงานศึกษาขยายการวางท่อน้ำมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) จากปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางท่อน้ำมันไปสิ้นสุดเพียงแค่จ.ลำปาง ทั้งนี้ประเมินว่า อนาคตปริมาณน้ำมันในไทยจะเกินความต้องการใช้จากทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงต้องส่งออกน้ำมันทางท่อไปจำหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 19 ส.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน และปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1980 ที่ระดับ 400,000 บาร์เรล/วัน รวมถึงซาอุดิอาระเบียยังคงปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบไว้ที่ระดับต่ำกว่า 7 ล้านบาร์เรลในเดือนนี้และเดือนถัดไป โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 37 เซนต์ที่ระดับ 54.87 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 19 ส.ค. 2562 )

::

      กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในนามกลุ่มคนรักษ์โพกรวม ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ เดินเท้าพร้อมถือป้ายข้อความคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัทซี.เอ.เอส เปเปอร์มิล (โรงงานกระดาษ) มุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 17 ส.ค. 2562 )

::

      อดีตรมว.พลังงาน เห็นด้วยกับหลายนโยบายที่รัฐบาลเสนอ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อนำพลังงานจากแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ขึ้นมาแบ่งกัน โดยได้เสนอแนวคิดและเรียกร้องมาตลอด เพราะไทยมีความพร้อมมากกว่าจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 17 ส.ค. 2562 )

::

      รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สั่งการรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะปตท. กฟผ. และสถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกันเพื่อหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน เป้าหมายหลักต้องการให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ ขณะที่รมว.พลังงานจะเดินหน้า 2 เรื่องหลักคือ การลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ โดยจะเร่งแผนพลังงานชุมชน สนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าชุมชนและให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาอุดหนุน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 16 ส.ค. 2562 )

::

      ผู้ค้าน้ำมันขายปลีกประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้นอี85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาเบนซินเป็น 35.16 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.48 บาท อี20 ราคา 24.74 บาท อี85 ราคา 20.09 บาท ดีเซลราคา 26.09 บาท บี10 ราคา 25.09 บาท และบี20 ราคา 21.59 บาท

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 16 ส.ค. 2562 )

::

      โครงการการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดจากแนวคิดของผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ที่ต้องการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะดวกในการใช้งานและประหยัดพลังงาน จึงพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) สามารถจำแนกชนิดของผ้าที่ต้องการรีด เพื่อนำไปเป็นปัจจัยตั้งต้นในการควบคุมอุณหภูมิแผ่นพื้นเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าได้โดยอัตโนมัติ และลดการสูญเสียพลังงาน สอดคล้องกับการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโครงการฉลากประหยัดไฟ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 15 ส.ค. 2562 )

::

      บริษัทราชกรุ๊ป เปิดเผยว่า ยังไม่ตัดสินใจลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับปตท. เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขเพื่อให้มีต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำสุด และสาเหตุก๊าซฯของปตท.ที่นำเข้าจากเมียนมามีค่าความร้อนต่างกัน ทำให้โรงไฟฟ้าจะต้องปรับเครื่องผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับคุณภาพก๊าซ จึงมีผลต่อต้นทุนสูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในหลายแนวทาง เช่น การนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเอง การซื้อก๊าซจากรายอื่น

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ส.ค. 2562 )

::

      บริษัทลูกของเอสซีจี ดำเนินโครงการโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งเป็นธุรกิจเศรษฐกิจต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เริ่มทดสอบระบบปลายปี 2562 และเริ่มดำเนินการต้นปี 2563 สามารถรองรับขยะอุตสาหกรรมได้ 6.5 หมี่นตัน/ปี กำลังผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นและเยอรมนี ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอาเซียน มีกระบวนการเผา 2 ครั้ง และเผาในอุณหภูมิสูง ทำให้ปลอดมลพิษอย่างแท้จริง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 ส.ค. 2562 )

::

      คณะผู้บริหารของปตท. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ในสหพันธรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านพลังงานทดแทนว่า มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนได้อย่างไร รวมทั้งพลังงานทดแทนในอนาคตที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับให้ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวถึงทิศทางพลังงานทดแทนที่จะเปลี่ยนแปลงไป ต้องประสานความร่วมมือและพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ส.ค. 2562 )

::

      สำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐ (ยูเอสทีดีเอ) ประกาศกลับมาดำเนินงานในไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาโครงการพื้นฐานสำคัญใน 3 เสาหลัก ได้แก่ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงพาณิชย์ระหว่างสหรัฐกับไทย ตามแนวยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ที่สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียไปจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งหมายรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่บลู โซลาร์ ผู้ผลิตพลังงานทดแทนในไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมผสานในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 ส.ค. 2562 )