20   กันยายน   2563  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      สนพ. เปิดเผยในการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 Special (Webinar) เรื่อง "อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน" จากข้อมูลของสศช. ที่ได้ปรับพยากรณ์จีดีพีระยะยาว 20 ปีลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ 2.8% ต่อปี จากเดิม 4% จะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ เพื่อจัดเตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบโควิด-19 ขณะที่ทิศทางพลังงานของไทยปัจจุบัน ยังดำเนินการตามแผนพีดีพี 2018 เนื่องจากทั้ง 4 ร่างแผนพลังงาน คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2018 Rev.1) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2018) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2018) ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากครม. เชื่อว่า โครงการลงทุนต่าง ๆ จะเดินหน้าตามแผนที่วางไว้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 18 ก.ย. 2563 )

::

      สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ของปตท. จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อการวิจัยแบตเตอรี่ สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของประเทศไทย ที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 18 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ "วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19" ว่า ภาครัฐควรเปลี่ยนวิกฤติการณ์จากสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นโอกาส โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน ไทยสามารถลดการนำเข้าพลังงานจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานของยานยนต์จากเดิมไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ที่เชื่อว่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคต และนำเงินที่ได้จากการลดการนำเข้าพลังงานไปลงทุนในส่วนอื่น ๆ แทน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 18 ก.ย. 2563 )

::

      สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เพื่อการแพทย์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 19 และ 21 ก.ย. 2563 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 18 ก.ย. 2563 )

::

      กรุงเทพมหานครเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือใช้การเดินทางแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน ในวันที่ 22 ก.ย. ซึ่งตรงกับวันปลอดรถโลก หรือ World Car Free Day เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครเร่งเดินหน้าพัฒนาระบบการเดินทาง ล้อ ราง เรือ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง สร้างความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเป็นมหานครแห่งการเดินทาง สำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคตหลายโครงการ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 18 ก.ย. 2563 )

::

      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย ทำให้ภาครัฐและเอกชนร่วมผนึกกำลังเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศได้ขอความร่วมมือจากผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในการพิจารณาให้การสนับสนุนใช้บริการด้านยานพาหนะ การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากผู้รับจ้างหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมเน้นจ้างพนักงานคนไทย

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 17 ก.ย. 2563 )

::

      ประเทศไทยกำหนดโรดแมพการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2573 จะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 7.5 แสนคัน จากปัจจุบันมีผู้ผลิตรถอีวีประมาณ 1.2 แสนคัน การผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำร่องเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถอีวี ปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าพร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดยนำร่องติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อทดสอบนวัตกรรมและประสิทธิภาพก่อนนำไปสู่แผนการขยายการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 17 ก.ย. 2563 )

::

      เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกพลังงานใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 นำสื่อมวลชนชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำความรู้ถ่ายทอดให้ประชาชน เพื่อทำให้ชุมชนมีพลังงานสะอาด ราคาถูก ลดมลภาวะ โดยได้รับข้อมูลอย่างละเอียดจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 17 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัทกฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทราชกรุ๊ปส์ ลงนามสัญญาเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับการผลักดันเชิงนโยบายและได้รับการสนับสนุนเต็มที่ทั้งจากรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทย

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า  ( 17 ก.ย. 2563 )

::

      ไทยและออสเตรเลียได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปน้ำร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างระบบข้อมูลน้ำในระดับชาติและนานาชาติ อาจขยายความร่วมมือไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการผันน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการด้านบัญชีน้ำ การควบคุมความต้องการน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากและช่วยสนับสนุนผลผลิตของลุ่มน้ำเจ้าพระยาควบคู่ไปกับการแสวงหาวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำเพื่อใช้ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทวิภาคีด้านน้ำในช่วงหลังของปีนี้ ขณะที่พลังงานก็เป็นหัวข้อสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค การควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังจะช่วยให้พัฒนาระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 17 ก.ย. 2563 )

::

      กระทรวงพลังงานยืนยันรมว.พลังงานยังไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกพลังงานชุมชน (และอาจหมายรวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชน) แต่อย่างใด ตามแผนปฏิบัติการราย 5 ปีของกระทรวงพลังงาน มีเรื่องการสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน เป็นหนึ่งในแผนงานทีสำคัญ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการนำแหล่งพลังงานในประเทศมาใช้ และส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับรายได้ประชาชน ดังนั้น จะมีการเดินหน้าโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์  ( 16 ก.ย. 2563 )

::

      นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเปิดเผยว่า การประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอาจต้องล่าช้าออกไปเป็นเดือนต.ค. จากเดิมภายใน 30 ก.ย. เนื่องจากมีงานหลายด้านทั้งพลังงานและเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขก่อน แต่การเปิดรับซื้อจะยังพยายามที่จะให้เป็นไปตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้ และจะนำร่อง 100-200 เมกะวัตต์ก่อน เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่า เกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  ( 16 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัททีพีซี เพาเวอร์ เปิดเผยแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2563 คาดว่าจะเติบโตที่ดี เนื่องจากรับรู้รายได้จากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม 7 แห่ง กำลังผลิตรวม 83 เมกะวัตต์ รวมทั้งเตรียมทยอยเข้าระบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มอีก 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 26 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังผลิตรวมเพิ่มเป็น 109 เมกะวัตต์ โดยยังคงเป้าหมายจะมีใบอนุญาตในการขายไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะให้ครบ 250 เมกะวัตต์

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 16 ก.ย. 2563 )

::

      สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งใหญ่ ส่งผลลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก และผู้คนส่วนใหญ่ยังต้องทำงานที่บ้าน คาดว่า การฟื้นตัวของความต้องการใช้น้ำมันจะชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในอีกไม่กี่เดือน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 16 ก.ย. 2563 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยื่นขอรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นการจัดทำเงื่อนไขใหม่และพิเศษกว่าทุกปี เพราะจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย. นี้ และต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมกพช. พิจารณาอนุมัติภายในเดือนต.ค. และคาดว่า จะเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนม.ค. 2564

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 15 ก.ย. 2563 )

::

      กระทรวงพลังงานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำร่องกำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพลังงานและอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ก.ย. 2563 )

::

      กฟผ. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจุฬาภรณ์แบบสูบกลับ และระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งลุยลาย (กฟผ. อุปถัมภ์) จ.บุรีรัมย์ กำลังผลิตติดตั้ง 800 เมกะวัตต์ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนและศึกษา เพื่อผลักดันสู่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 15 ก.ย. 2563 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากยังคงดำเนินการอยู่ แต่อาจล่าช้า เพราะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ คาดว่าจะเริ่มได้ในไตรมาส 4 โดยจะปรับปรุงเงื่อนไขการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชุมชนและนักลงทุน โดยรูปแบบอยู่ระหว่างการสรุป และกำลังตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าเพื่อความพร้อม

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 15 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัทบีพี เปิดเผยรายงานประจำปีระบุว่า ความต้องการน้ำมันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และเริ่มลดลงอย่างแน่นอนเป็นครั้งแรกในยุคใหม่ และจะไม่กลับไปในระดับเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 15 ก.ย. 2563 )

::

      นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานมีความเห็นว่า ควรจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากต้องการให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผ่านไปยังผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ให้ชัดเจนก่อน และการจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อแผน PDP 2022 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      รัฐวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง ได้หารือร่วมกันพบว่า ความต้องการของรัฐวิสาหกิจชุมชนและนักลงทุนต้องการให้กระทรวงพลังงานรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนขั้นต่ำ 400 เมกะวัตต์ เพื่อให้วิสาหกิจได้มีส่วนร่วมประมาณ 160-170 แห่ง จะมีรายได้จากการขายหญ้าเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ส่วนแบ่งจากการขายไฟฟ้า และผลตอบแทนจากการทำโครงการต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลทั้งการจ้างงานและการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน การรับซื้อระยะแรกของกระทรวงพลังงาน 100-200 เมกะวัตต์ มองว่า น้อยเกินไป

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ ปัจจุบันมี 16 บริษัท 26 โครงการที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนจากบีโอไอ รวมกำลังผลิต 5.6 แสนคัน ครอบคลุมรถไฮบริด รถปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นรถยต์ไฟฟ้า (EV) ราว 1.2 แสนคัน แต่เป้าหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2573 จะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อยู่ที่ 7.5 แสนคัน ความเคลื่อนไหวรถยนต์ไฟฟ้ายังพบสัญญาณด้านความต้องการในต่างประเทศเป็นปกติจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่วนความต้องการในประเทศต้องขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ เปิดเผยถึงการตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในประเทศไทย เริ่มติดตั้งไปประมาณ 100 จุด ในสถานีบริการน้ำมันของปตท. แม้รถยนต์ไฟฟ้าจะยังมีจำนวนไม่มาก แต่รัฐบาลมีนโยบายออกมาสนับสนุนอย่างชัดเจน จึงมีแผนขยายไปยังบ้านที่อยู่อาศัยด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      บริษัทกุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี มีเป้าหมายขยายโรงไฟฟ้าชีวมวลในไทย 15-20 โครงการ โครงการละ 1-5 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ในปี 2563-65 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัว จ.นครสวรรค์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2561 ขายไฟฟ้าให้กฟภ. นับเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบแห่งแรกในเอเชีย ใช้เทคโนโลยี DBF เป็นระบบปิด ใช้น้ำน้อย ไม่ม่น้ำเสีย ใช้เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ MISIS ในรัสเซีย พัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานชนิดใหม่ คือ เทอร์โมเซลล์ ที่เปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถสร้างแบตเตอรี่แบบพกพาที่ใช้ได้กับแทบทุกฟื้นผิว

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาผันผวน หลังความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกชะลอลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเวสต์เท็กซัสปรับลดลง 2.44 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 37.33 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 14 ก.ย. 2563 )

::

      วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ปตท. ผู้นำตลาดจะจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 ในชื่อดีเซลเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ ตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กำหนดให้น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน แทนน้ำมันดีเซล บี7 ที่เคยจำหน่ายในชื่อน้ำมันดีเซล ซึ่งทำให้น้ำมันดีเซล บี7 ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิม (น้ำมันดีเซล บี7) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศในภาคพลังงานให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 13 ก.ย. 2563 )