25   พฤศจิกายน   2560  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นที่ผลิตก่อนปี 2546 ในวันที่ 29 พ.ย. 2560 เบื้องต้นพบว่า การใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับรถกระบะที่ใช้ รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษารถกระบะ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับรถกระบะที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี7

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 24 พ.ย. 2560 )

::

      สนพ. จะจัดสัมนาทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต วันที่่ 29 พ.ย. 2560 เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการ ไฟฟ้าในระยะยาว และการวางแผนจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 24 พ.ย. 2560 )

::

      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่จะต้องมีการปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้ในอนาคต ซึ่งยังต้องรอผลสรุปและความชัดเจนของการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า รวมทั้งผลการประมูล 2 แหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย คือ เอราวัณและบงกช ว่าจะสามารถรักษาการผลิตก๊าซไว้ที่ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันได้หรือไม่ ทั้งนี้ความต้องการใช้พลังงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก โดยการใช้พลังงานจากฟอสซิลมีแนวโน้มลดลง ขณะที่การใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงด้วย

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 24 พ.ย. 2560 )

::

      ประธานกกพ. เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในรูปแบบคาราวาน อาสา พาเจริญ แนะนำคาราวานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มุ่งสร้างการรับรู้ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกกพ. ในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของไทยควบคู่ไปกับการยกระดับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 24 พ.ย. 2560 )

::

      สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยในเวทีเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของภาคอุตสาหกรรม ว่า กรอ. ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์ฯที่หมดอายุ จากปัจจุบันยังใช้วิธีทำลายแบบฝังกลบ เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกอื่นๆ แม้การนำมารีไซเคิลจะเป็นวิธีที่ดีกว่า แต่ก็ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ล่าสุดมีเอกชนยื่นขอใบประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลขยะจากโซลาร์เซลล์แล้ว ซึ่งจะเป็นโรงงานแรกในไทย โดยหวังว่า ในอนาคตด้วยปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นจะจูงใจให้เกิดการลงทุน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 24 พ.ย. 2560 )

::

      สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า "จุใจ" คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาต้นแบบสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า ที่ทีมวิจัยจากเนคเทคพัฒนาขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับใช้งานจริงภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสวทช. มีรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเองในอุทยานมานานแล้ว ปัจจุบันมีการใช้งานประจำกับรถอีวีดัดแปลง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3-4 คัน โดยจุใจ 4.0 พัฒนาต่อยอดจากต้นแบบเมื่อปลายปี 2559 เป็นสถานีประจุไฟฟ้าแบบนอร์มอลชาร์จ หรือการชาร์จแบบกระแสไฟฟ้าปกติ ที่ใช้ได้กับหลากหลายหัวจ่ายทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรองรับการให้บริการได้ทั้งเต้าเสียบชนิด 1 เต้ารับชนิด 2 (mode 3) และเต้ารับมาตรฐานที่อยู่อาศัย (mode 2)

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 23 พ.ย. 2560 )

::

      ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังาน ให้ความเห็นว่า การประมูลเพื่อหาผู้ประกอบการในแหล่งบงกชและเอราวัณที่กำลังจะหมดอายุลง รัฐจะมุ่งหวังแต่เพียงได้ส่วนแบ่งปันผลผลิตสูงสุดเท่านั้นไม่ได้ แต่ยังต้องคำนึงถึงผลที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันไปอีก 2 ประการคือ ปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ตามสัญญาพีเอสซี จะต้องไม่ลดลง และราคารับซื้อก๊าซจะต้องไม่สูงจนเกินไป เพราะถ้าปริมาณก๊าซลดลง จะด้วยความด้อยประสิทธิภาพหรือการไม่ลงทุนตามแผนของผู้ประกอบการ ถึงจะเสนอส่วนแบ่งสูงๆ ให้ก็ไม่มีประโยชน์ ต้องนำเข้าก๊าซมากขึ้น หรือถ้าราคารับซื้อสูงจนเกินไป ก็จะกระทบกับราคาก๊าซ ค่าไฟฟ้า ที่ประชาชนต้องรับภาระ ดังนั้น การที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำหนดราคาเพดานรับซื้อก๊าซสูงสุดเอาไว้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ราคารับซื้อก๊าซจะไม่สูงไปกว่านี้

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 23 พ.ย. 2560 )

::

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตร/วัน ในปีพ.ศ. 2579 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น พพ. จึงได้ทำการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าที่ผลิตก่อนปี 2546 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ปัจจุบันอยู่ในช่วงสุดท้ายของการวิเคราะห์ผลทดสอบแล้ว เบื้องต้นพบว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษา ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับการใช้ไบโอดีเซลบี7 แต่อย่างใด

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 22 พ.ย. 2560 )

::

      กกพ. จัดเวทีทำความเข้าใจกับภาคเอกชนถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการ VSPP Semi-Firm 268 เมกะวัตต์ โดยใช้รูปแบบการประมูล ได้แก่ 1 จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากประเภทก๊าซชีวภาพก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะเปิดรับจากประเภทชีวมวลเป็นลำดับต่อไป 2 ผู้ชนะประมูลต้องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2562 โดยให้เดินเครื่องเต็มกำลังผลิตช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี ระหว่างเดือนก.พ.-ก.ค. ส่วนช่วงที่เหลือ ให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 65% หรือให้เป็นไปตามที่กกพ. กำหนด 3 อัตราค่าไฟฟ้าจะเป็นรูปแบบ FiT แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง 4 การรับซื้อไฟฟ้าจะครอบคลุมทั้งโรงไฟฟ้าใหม่และเก่าที่ได้ก่อสร้างไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 20 โรง ส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภาคอีสาน แต่ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐ ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างจากรายละเอียดที่กพช. ได้อนุมัติไว้ว่าจะซื้่อจากโรงไฟฟ้าใหม่เท่านั้น จึงต้องเสนอกบง. ปรับแก้ไข คาดว่าจะเปิดให้ยื่นประมูลเสนอขายไฟฟ้าได้ภายในเดือนม.ค. 2561

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 22 พ.ย. 2560 )

::

      สนพ. ได้หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเอทานอล ในประเด็นการปรับสูตรการคำนวณราคาเอทานอลให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสนพ. มองว่า สูตรคำนวณในปัจจุบันยังไม่ส่งผลให้ราคาเอทานอลถูกลง จึงมีแนวคิดให้นำราคาเอทานอลของตลาดฟิลิปปินส์มาคำนวณรวมด้วย โดยให้เหตุผลว่า จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมเอทานอล และทำให้ราคาเอทานอลถูกลง ทั้งนี้ผู้ผลิตเอทานอลและโรงกลั่นน้ำมันได้คัดค้านสูตรคำนวณดังกล่าวเพราะไม่เพียงแต่กดดันเฉพาะทำให้ราคาเอทานอลถูกลงเท่านั้น แต่จะไปกดดันราคาส่วนอื่นด้วย โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 22 พ.ย. 2560 )

::

      ปตท.สผ. จะทบทวนโครงการปิโตรเลียมทั้ง 5 โครงการในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางที่จะชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อหรือขายออกไปอันจะสร้างผลประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยง โดยทั้ง 5 โครงการนี้อยู่ในช่วงการสำรวจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนพัฒนา และยืนยันเข้าร่วมการประมูลแหล่งบงกชที่จะหมดอายุในปี 2566 แน่นอน ส่วนแหล่งเอราวัณกำลังเจรจากับพันธมิตรและศึกษาในหลายๆ ด้าน

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 22 พ.ย. 2560 )

::

      ปตท. เตรียมยื่นเสนอประมูลซื้อกิจการแหล่งปิโตรเลียม 1 แห่งในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะรู้ผลได้ในช่วงต้นปีหน้า และยังคงนำธุรกิจน้ำมันเดินหน้ารุกตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแบรนด์ปตท. ตามเป้าหมายที่จะเป็น region top brand โดยตามแผน 5 ปี จะมีสถานีบริการน้ำมันในอาเซียน 535 แห่ง จาก 190 แห่งในปัจจุบัน ซึ่งได้เข้าไปลงทุนธุรกิจน้ำมันในอาเซียนอยู่ 4 ประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน  ( 21 พ.ย. 2560 )

::

      ปตท. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีตัวแทนปตท. บริษัทอิตาเลียนไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยปตท. มีแผนดำเนินการโครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ทดแทนระบบส่งก๊าซเส้นที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายก๊าซมาแล้ว 36 ปี ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง มีจุดเริ่มต้นบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 20 ถนนพหลโยธิน อ.หนองแค ไปสิ้นสุดบริเวณสถานีควบคุมความดันก๊าซที่ 5 ถนนมิตรภาพ อ.แก่งคอย ระยะทาง 42 กม.

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 21 พ.ย. 2560 )

::

      บริษัทร่วมทุนในเครือ WHAUP บริษัทโกลว์พลังงาน และ SUEZ ได้มอบหมายให้บริษัทมารูเบนิคอร์ปอเรชั่น เริ่มงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี โดยจะดำเนินการผลิตและให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตลอด 20 ปี เพื่อให้การสนับสนุนภาครัฐในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแปลงขยะให้เป็นพลังงานสีเขียวและหลีกเลี่ยงการปล่อยสาร CO2

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 21 พ.ย. 2560 )

::

      บริษัทหัวเหว่ยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์นวัตกรรม กฟภ. (PEA Innovation Center)" กับกฟภ. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการด้านระบบไฟฟ้า นอกจากนี้จะเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและไอซีทีที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริดแก่บุคคลทั่วไป นับเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านไฟฟ้าแห่งแรกของไทย และนับเป็นแห่งที่ 2 ของโลกต่อจากในจีน ความร่วมมือดังกล่าวยังเน้นระบบสื่อสารเทคโนโลยีไอพีเพิ่มความเสถียรในการทำงานของเครือข่ายครอบคลุมโครงการนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ คลาวด์ คอมพิวติ้งด้านพลังงานไฟฟ้า บิ๊กดาต้า อุปกรณ์ชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์ สมาร์ทโฮม และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, The Nation  ( 21 พ.ย. 2560 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตเอทานอลได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อให้มีมาตรการแก้ไขสถานการณ์การผลิตเอทานอลที่ล้นระบบอยู่เกือบ 2 ล้านลิตร/วัน ขอชี้แจงว่า อุตสาหกรรมเอทานอลเป็นตลาดเสรี การตัดสินใจว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผน AEDP ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะมีความต้องการใช้อยู่ที่ไม่เกิน 4 ล้านลิตร/วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเอทานอลได้ ส่วนการอ้างราคาไม่สามารถแข่งขันได้นั้น ก็ควรลดราคา เพราะปัจจุบันราคาเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศค่อนข้างสูง ทั้งที่ราคาวัตถุดิบไม่ได้สูงมากนัก ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการใช้ก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะ สำหรับการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ไม่มีการพิจารณาแน่นอน เพราะต้องการให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินมากกว่า

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 20 พ.ย. 2560 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณีประชาชนร้องเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานเป็นจำนวนมากว่า ไม่สามารถรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิลดค่าก๊าซแอลพีจีได้ โดยธพ. จะหารือกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากปัญหาใหญ่เกิดจากเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สิทธิลดราคาแอลพีจีมีไม่เพียงพอ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการมาเกือบ 2 เดือน คลังได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีให้ร้านค้าที่จำหน่ายแอลพีจีเพียง 9 แห่ง จากทั้งหมดทั่วประเทศ 7,000 แห่ง เบื้องต้นกระทรวงการคลังแจ้งว่า ภายในสิ้นปีนี้จะติดตั้งให้ได้ 2,000 เครื่อง ขณะที่เครื่องอีดีซีในร้านธงฟ้าก็ไม่สามารถรูดลดราคาแอลพีจีได้ จึงอยากให้ใส่โปรแกรมเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้เครื่องเดียว ปัจจุบันผู้ใช้บัตรมีกว่า 11.6 ล้านคน ยังไม่มีใครใช้สิทธิลดราคาแอลพีจีเลย

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 20 พ.ย. 2560 )

::

      กฟผ. จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้เสวนาในหัวข้อ "ความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้" โดยมีสื่อมวลชนทั้งในจ.ชุมพรและระนอง เข้าร่วมเสวนากว่า 70 คน โดยสรุปได้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบพลังงานไฟฟ้าของไทยมี 3 หน่วยงาน คือ กฟผ. สังกัดกระทรวงพลังงาน กฟภ. และกฟน. สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าในภาพรวมคือ 41,983 เมกะวัตต์ แยกเป็นกฟผ. ผลิต 38.28% รับซื้อจากเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน 61.72% และมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2559 ที่ 29,618.80 เมกะวัตต์ ตามแผนงานกฟผ. มีแผนปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ จึงทำให้ต้องมีการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 20 พ.ย. 2560 )

::

      รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาการค้าและการลงทุนกับรัฐฉาน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 เพื่อไปติดตามความคืบหน้าการจัดทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรัฐฉานให้เกิดเป็นรูปธรรม หลังจากที่ก่อนหน้านี้กฟภ. ได้เคยร่วมคณะเดินทางไปรัฐฉานเมื่อเดือนส.ค. ที่ผ่านมา และได้มีการหารือความร่วมมือกันในเบื้องต้นแล้ว โดยรัฐฉานต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเมืองตองยีและเชียงตุง ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 20 พ.ย. 2560 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด และความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดความต้องการน้ำมันโลกปี 2560-2561 ลงของไออีเอ โดยเวสต์เท็กซัสลดลง 19 เซนต์ที่ระดับ 56.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 20 พ.ย. 2560 )

::

      อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า พพ. อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการพลังงานในระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประเมินความคุ้มทุนและความเหมาะสม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการส่งเสริมและผลักดันนำไปปรับใช้กับอาคารควบคุม โรงงานควบคุมทั่วประเทศ ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในระบบทำความเย็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดว่า ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 18 พ.ย. 2560 )

::

      พลังงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า โครงการกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายตามรอยพ่อ เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านชุมชนป่าเด็ง น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่ผลิตพลังงานได้ด้วยตนเอง กลายเป็นศูนย์เรียนรู้สำคัญด้านพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงาน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 18 พ.ย. 2560 )

::

      รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) โดยจะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2560 หลังจากนั้นจะสรุปร่างพีดีพีใหม่ ก่อนจะสรุปและนำเสนอที่ประชุมกพช. ในเดือนม.ค. 2561

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 18 พ.ย. 2560 )

::

      อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และโครงการติดตั้งเครื่องผลิตและอัดก๊าซธรรมชาติ ที่จำเป็นต้องเผาทิ้งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์แบบเคลื่อนย้ายได้ (CNG Mobile) ว่า ปัจจุบันแหล่งวิเชียรบุรีเป็นแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมบนบก ครอบคลุมพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ โดยผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม 2 แปลง ยังคงรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมได้ไปจนสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2575 โดยโครงการติดตั้งเครื่องผลิตและอัดก๊าซธรรมชาติ จะมีการนำก๊าซธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบที่จำเป็นต้องเผาทิ้งมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายโครงการแล้ว

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 18 พ.ย. 2560 )