:: โครงการส่งเสริมระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารของรัฐ


:: หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอาคารของรัฐหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนเป็นวัตถุดิบในการดำเนินงาน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา เป็นต้น อาคารของรัฐส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มโดยใช้พลังงานจากก๊าซ และไฟฟ้า หรือหากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จะใช้หม้อต้ม (Boiler) ที่ใช้น้ำมันเตา หรือ น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง การใช้พลังงานดังกล่าวในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธี ที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงสูง และมีแนวโน้มว่าจะสูงมากขึ้นๆ รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้

ทางแก้ไขปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งจากการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองเหล่านี้ คือการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) พพ.จึงเริ่มดำเนินโครงการออกแบบระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ อาคารของรัฐ โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ อาคารของรัฐ และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่อาคารของรัฐ
โดยการดำเนินงานมีแผนงานต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2552 ถึง 2554 ทั้งนี้ระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้ อาคารของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิง ส่งผลให้ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงของประเทศ

 

:: วัตถุประสงค์

เพื่ื่อออกแบบระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารของรัฐ

 

:: เป้าหมาย

อาคารของรัฐ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษาโดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนการออกแบบรายละเอียดระบบ ผลิตน้ำ ร้อน พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารของรัฐศึกษา และสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์

  • ในปี พ.ศ. 2552 ออกแบบ จำนวน 50 แห่ง

  • ในปี พ.ศ. 2553 ออกแบบ จำนวน 50 แห่ง ติดตั้งระบบฯ จำนวน 10 แห่ง

  • ในปี พ.ศ. 2554 ติดตั้งระบบฯ จำนวน 90 แห่ง

 

:: ประโยชน์ที่จะได้รับ

ในปี 2552 ได้แบบรายละเอียดระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์อาคารของรัฐ จำนวน 50 แห่ง ตลอดโครงการฯ
จนถึงปี 2554 ติดตั้งระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารของรัฐ จำนวน 100 แห่ง

 

:: รับสมัครอาคารรัฐเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม