:: ข่าวสารโครงการ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
ปี 2553 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้ความเห็นชอบสนับสนุนสถานประกอบการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน จำนวน 40 ราย โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน รายละเอียดของโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 กระทรวงพลังงาน