:: ถามมา-ตอบไป
คำถามที่ 1
การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้ง คืออะไร
การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้งคือ การผลิตน้ำร้อนจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ์และการความร้อนปล่อยทิ้ง (Waste Heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่อง ปรับอากาศ เตาเผา หม้อไอน้ำ เป็นต้น
คำถามที่ 2
การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร เป็นการผลิตน้ำร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช่หรือไม่
การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์คือการผลิตน้ำร้อนจากแผงผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) ซึ่งเป็นแผงที่ให้น้ำไหลผ่านท่อเพื่อรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งต่างกับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำหน้าที่ ผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ คือการผลิตน้ำร้อนจากแผงผลิตน้ำร้อน ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์แล้วนำไฟฟ้าที่ได้มาต้มน้ำให้ร้อน
คำถามที่ 3
ทำไมต้องเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้ง
เนื่องจากในโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการต่างๆ มีความร้อนปล่อยทิ้งจำนวนมากจาก ระบบปรับอากาศ เตาเผา หรือหม้อต้ม ดังนั้นการนำพลังงานในส่วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำให้การคืนทุน ในการผลิตน้ำร้อนเร็วขึ้นซึ่งหากเป็นการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตน้ำร้อนต่ำลงในช่วงที่ท้องฟ้ามีเมฆหรือช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ต่ำ
คำถามที่ 4
แล้วจะผลิตน้ำร้อนโดยใช้ความร้อนความร้อนปล่อยทิ้งเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่
สามารถทำได้แต่ปริมาณน้ำร้อนที่ได้อาจไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงต้องหาแหล่งผลิตพลังงานความร้อนเสริม เข้ามาช่วย ซึ่งการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถผลิตน้ำร้อนได้ โดยการลงทุน ไม่สูงมากนัก และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการต้มน้ำร้อนได้อีกด้วย
คำถามที่ 5
ระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี
ถ้าเป็นระบบผสมผสานที่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ก็สามารถคืนทุนได้เร็วกว่า 3 ปีหน้าที่ 1 2 3